Beszámoló a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2016. évi munkájáról

Raposa Helga intézményvezető beszámolója.

“A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2016. évben Kőszeg Város és Térsége Társulása fenntartásában működött, így feladat ellátási kötelezettsége a társulás településeinek lakosságára terjedt ki.

Szociális alap, illetve szakosított ellátások keretein belül:

 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás
 • idősek klubja
 • család- és gyermekjóléti szolgálat,
 • család- és gyermekjóléti központ,
 • hajléktalanok nappali melegedője,
 • hajléktalanok átmeneti szállása,
 • idősek otthona ellátási formákat nyújtott.

 

A szolgáltatások igénybevételét Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014 (II.28.) önkormányzati rendelete szabályozza.

 

Egészségügyi feladatként:

 

 • család- és nővédelmi egészségügyi gondozást,
 • ifjúság-egészségügyi gondozást biztosított.

 

 


 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

 

Étkeztetés:

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étel előállítása az Elamen Zrt feladata volt Igény szerint lehetőség van az étel helyben fogyasztására, elvitelére és házhoz szállítására. A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk, hétvégenként és ünnepnapokon is, mind az elvitel, mind a helyben fogyasztás lehetőségét. A konyhaüzem működéséből fakadóan 11.00-14.00 óráig van erre lehetőség. Népkonyha november 1-től április 30-ig 11.30-13.00 óráig működik.

A személyi és tárgyi feltételek biztosítása az Elamen Zrt feladata volt, az intézmény az adminisztrációs feladatok lebonyolítását végezte.

Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma. A beérkező igényeket azonnal teljesíteni tudjuk.

A tárgyévi étkezők száma 137 fő volt, ebből a kőszegi étkezők száma 78 fő volt, a nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi táblázat és diagrammok mutatják:

 

Étkeztetésben részesülők kor és nem szerinti megoszlása 2016. évben
Helyben fogyasztja vagy elviszi Lakására szállítják
Kőszeg Kistérség Kőszeg Kistérség
Férfi Férfi Férfi Férfi
0-5 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
6-13 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
14-17 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
18-39 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
40-59 éves 1 2 0 0 0 1 0 0
60-64 éves 3 2 0 0 4 3 5 5
65-69 éves 1 3 0 0 5 5 4 8
70-74 éves 2 2 0 0 3 11 6 10
75-79 éves 1 3 0 0 4 9 6 4
80-89 éves 0 0 0 0 2 8 2 5
90 – 0 0 0 0 1 3 0 3
Összesen 8 12 0 0 19 40 23 35
20 0 59 58
20 117

 

 

 

 

 

 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az étkeztetést igénybe vevők száma a városban 10 év alatt 195 főről 78 főre csökkent és továbbra is csökkenés figyelhető meg annak ellenére, hogy minőségi javulásról tudunk beszámolni, valamint hogy a térítési díj sem emelkedett.

 

 

Házi segítségnyújtás:

 

Az ellátási forma célja, hogy az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítsa, elvégezze mindazokat a gondozási feladatokat, amelyekre az ellátást igénylő személy nem vagy csak segítséggel képes, ugyanakkor ne korlátozza abban a cselekedetében, tevékenységében, amelyet önállóan el tud végezni.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek a fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma. A beérkező igényeket azonnal teljesíteni tudjuk.

A szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk, tárgy évben a városban 23 fő vette igénybe. A társulás településeiről 14 fő ellátottunk volt. A nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikonok mutatják:

 

Idősek klubja:

 

Az idősek klubja nappali ellátást biztosít azoknak az idős személyeknek, akik életévüket egészségi állapotuk vagy koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, de saját háztartásukban élnek, önmaguk ellátására részben vagy teljesen képesek.

A kőszegi klub határozatlan, a horvátzsidányi határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik személyi és szakképzettségi feltételek hiánya miatt.

A szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk, tárgyévben a kőszegi klubunk 30, a horvátzsidányi 29 fővel működött, a nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikonok mutatják:

 

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatait integrált módon látja el. Ennek érdekében segítő szolgáltatást nyújt, személyeknek, családoknak, gyermekeknek a nevelkedési körülmények, családi kapcsolatok rendezése, javítása céljából, valamint prevenciós tevékenységet végez.

Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évben együttműködési megállapodás alapján 161 főt gondozott, ebből 106 nyilvántartott veszélyeztetett kiskorút. Tanácsadottként 34 család, egyszeri alakalommal 47 család fordult a szolgálathoz segítségért.

A gondozási feladatokon túl felkérésre környezettanulmányok készítésében is közreműködtünk, gondoksági, védelembe vételi ügyekben. Kórházi, illetve pszichiátriai gondozói felkérésre is kerestünk meg családokat, nyújtottunk segítséget szociális ügyeik intézésben.

Több alkalommal szerveztünk játék- és ruhabörzét a rászoruló családok számára, valamint közreműködtünk nevelési-oktatási intézmények programjainak a lebonyolításában, kábítószer fogyasztással kapcsolatos felvilágosító előadásokat szerveztünk, illetve generációk közti együttműködés céljából közös klubfoglalkozásokat szerveztünk az intézményben működő idősek klubjával.

 

 

 

 

 

Család- és gyermekjóléti központ

 

A család- és gyermekjóléti központ célja a kőszegi járáshoz tartozó 21 településen – Kőszeg, Bozsok, Bük, Bük-fürdő, Cák, Csepreg, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lócs, Lukácsháza, Nemescsó, Olmód, Peresznye, Pusztacsó, Tormásliget, Tömörd – a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályban előírt feladatainak ellátása.

A cél megvalósítása érdekében a központ feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Az intézmény segítséget nyújt a működési területén élő, szociális, mentális problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak.

Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.

 

A központ szolgáltatásait igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint:

 

A hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak számát települések szerint az alábbi diagramm mutatja be:

 

 

 

Hajléktalanok nappali melegedője

 

A napközben utcán, nem lakás célú helyiségekben, illetve komfort nélküli lakásokban tartózkodó, önellátásra részben vagy teljes mértékben képes személyek számára biztosít szolgáltatásokat; az utcai életmódból eredő veszélyek megelőzése, annak elhárítása és csökkentése, valamint az emberi méltóságuk megtartása, önellátásuk és társadalmi integrációjuk érdekében.

A nappali melegedő elsődleges célja, hogy étkezésre, alapszintű higiénés szükségletek kielégítésére és hideg időben fűtött helyiségben melegedésre lehetőséget biztosítson.

Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.

A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk, krízisidőszakban kiemelt figyelmet fordítunk a feladatellátásra. November 1-jétől április 30-ig zsíros kenyeret, teát és napi egy tál meleg ételt adunk a rászorulóknak. Ezen kívül melegíthető konzervekkel, pékáruval is készülünk az esetlegesen váratlan eseményekre. A nappali melegedő 30 férőhelyes, a szolgáltatást tárgyévben 42 fő vette igénybe, jórészt férfiak.

 

Hajléktalanok átmeneti szállása

Az átmeneti szállás elsődleges célja azoknak az önellátásra és a közösségi együttlét szabályainak betartására képes hajléktalan személyek elhelyezése, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Elsődleges céljának teljesülése mellett szem előtt tartjuk az ellátást igénybe vevők helyzetének javítását, ha szükséges segítjük megfelelő intézménybe irányítását, információk adását.

Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.

A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk. A 25 férőhellyel rendelkező szállót tárgyévben 32 fő vette igénybe, ezen kívül krízisidőszakban előfordult, hogy éjszakánként 5-6 fő elhelyezéséről is gondoskodnunk kellett.

A nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikon mutatja:

 

Idősek otthona

 

Az intézmény azoknak a személyeknek nyújt támogatást, ellátást, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek és ellátásuk az alapszolgáltatások keretében nem oldható meg. Az Idősek Otthona a rászorulók részére teljes körű ellátást biztosít.

Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (továbbiakban: időskorúak) az ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de az a 18. életévét betöltött személy is felvehető az idősek otthonába, aki betegsége miatt önmagáról nem képes gondoskodni

Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.

A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk. A 30 férőhellyel rendelkező otthonunkat tárgyévben 36 fő vette igénybe. 2016-ban az elhelyezésre várók száma közel 30 főre emelkedett, aminek fő oka az intézményi elhalálozások alacsony száma volt. Ebben az évben valamelyest mérséklődött ez a szám, jelenleg 17 fő várakozónk van.

A nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikon mutatja:


 

CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

 

Kőszeg

 

A Védőnői Szolgálat 2015. március 1. óta a Gábor Áron u. 1. sz. alatt működik. A korszerű épület az ÁNTSz előírásainak teljes egészében megfelel. A szolgálat működéséhez szükséges tárgyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre állnak.

Kőszeg város mellett Kőszegfalva, Horvátzsidány, Peresznye, Ólmod, Kiszsidány községek is a kőszegi területhez tartoznak védőnői ellátás szempontjából.

Kőszeg város területi védőnői ellátását 4 fő körzeti védőnő végzi.

 1. 01.01-től jogszabályi változás történt: a védőnői gondozás mindenkinek kötelező, azt elutasítani nem lehet. A tényleges tartózkodási helyen illetékes körzeti védőnő gondozza a családot. Amennyiben a család nem működik együtt a védőnővel, akkor a védőnőnek jelzési kötelezettsége van a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat felé.
 2. évben a kőszegi területen 184 fő várandós részesült védőnői gondozásban, ebből újonnan gondozásba vett: 119 fő. Élve születések száma 124 volt. Az utóbbi években a születések száma emelkedik.

0-1 éves korúak létszáma:     124      fő

1-3 éves korúak létszáma:     203      fő

3-iskolába kerülésig:              443      fő

Összesen:                               770      fő

 

 1. Várandós gondozás

A Várandós gondozásról szóló rendelet szerint a háziorvosok is részesei lettek a kismamák gondozásának. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beutalók és leletek kiadása a háziorvosi rendelőben történik. A háziorvosokkal zökkenőmentes, a rendelők közelsége nagyban megkönnyíti az ellátást. Minden körzeti védőnő hetente 2 óra várandós tanácsadást tart, és a várandósság ideje alatt átlag 4 alkalommal látogatja otthonában a kismamát.

A korábbiakban észlelt interneten keresztül történő információszerzés egyre inkább elterjed. Az itt elérhető „tanácsok” szakmailag legtöbbször nem helytállók, amit tovább fokoz a gondozottak közötti laikus információátadás. A várandósok gondozása fenti okok miatt nagy türelmet és empátiát igényel, és egyre több időt, mert a gondozott-védőnő kapcsolat megalapozása és a jó együttműködés ilyenkor dől el.

A kismamáknál az előírt szakvizsgálatok szinte maradéktalanul megtörténtek. A koraszülések aránya 2016 évben 17,25% ami az országos átlaghoz képest rendkívül magas. Ennek oka a 2016-os évben született öt ikerpár. Magas, kb. 75% az apás szülések aránya.

 

 1. Csecsemő- és kisgyermek-gondozás

A folyamatos gondozás a családok otthonában, a tanácsadóban és közösségi tereken történik.

A védőnői tanácsok kiterjednek az alábbi területekre:

 • Az újszülött ellátásának megbeszélése, szoptatási tanácsok, az anyatejes táplálás segítése, szoptatási nehézségek megoldása, szoptatós anya étrendje.
 • A korszerű csecsemő- valamint gyermekkori táplálás megbeszélése (6 hónapos korig kizárólagos anyatejes táplálásra törekedve, hozzátáplálás és táplálás menete az aktuális táplálási irányelvek szerint)
 • A tájékoztatás a tanácsadások, betegrendelések és az ügyelet elérhetőségeiről. Egészséges és biztonságos környezet kialakításával kapcsolatos tanácsok, baleset-megelőzésre való figyelemfelhívás.
 • Tájékoztatás az igénybe vehető családtámogatási és szociális juttatásokról.
 • Az életkorhoz kötött kötelező és ajánlott szűrővizsgálatokról való tájékoztatás.
 • Tájékoztatás a kötelező és választható védőoltásokról, az oltások után esetlegesen várható mellékhatásokról.
 • A kórházból hazatérő újszülöttet a védőnő 2 munkanapon belül meglátogatja.

A 49/2004. V.21. Területi védőnői ellátásról szóló ESZCSM rendelet szerint:

 • 6 hetes kortól 1 éves korig havonta, illetve a szülő igénye, vagy a csecsemő állapota szerint, 1 éves kortól 3 éves korig kéthavonta, illetve a szülő igénye, valamint a kisded állapota szerint, 3 éves kortól iskolába kerülésig félévente, illetve a szülő igénye, valamint a gyermek állapota szerint kellene látogatni a gyermekeket.

Fenti előírásnak az utóbbi évek tapasztalata alapján a gyakorlatban lehetetlen megfelelni.

Ennek okai a következők:

 • Magas az egy védőnőre jutó gondozottak létszáma.
 • Megnövekedtek az adminisztratív terhek. Még a rendelkezésre álló számítógépes program segítségével is nehéz a napi adminisztrációs követelményeknek eleget tenni.
 • Szociális hanyatlás: a szociálisan hátrányos helyzetű gondozottakkal való foglalkozás, a részükre való segítségnyújtás, a konzultáció és együttműködés a társszakmákkal (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő, Gyámhivatal, Korai Fejlesztő) a munkaidőnknek egyre nagyobb részét veszi igénybe.
 • Az előírt tanácsadási idő (heti 2 óra) nem elegendő a tanácsadási feladatok elvégzéséhez, dokumentációjához. Emiatt több időt kell fizikailag a tanácsadóban tölteni, ami szintén a családlátogatásoktól veszi el az időnket. Hozzátesszük, hogy az időpontok tekintetében, amennyire csak lehet, alkalmazkodunk a szülők igényeihez.
 • Területi nehézségek: a lakosság egyre nagyobb arányban költözik a belvárosból a külterületekre. Ezek bejárása időben, térben nehézséget okoz.
 • Családlátogatások kapcsán a szülők jelentős része –a régebbi védőnői gyakorlattal ellentétben- elvárja a védőnő előzetes bejelentkezését. Ez felvet további problémákat: nehezebb a munkaszervezés, megnövekedik a telefonköltség, illetve saját gépkocsi használat, önköltségen.

 

Fenti nehézségek ellenére eredményként könyveljük el a következőket:

 • a 40%- os szoptatási arányszámot, amely a magyar országos átlagnál kicsivel magasabb. (A WHO ajánlás szerinti 6 hónapos korig kizárólag anyatejjel táplált csecsemők aránya).
 • Nem volt család, aki a védőnői ellátást nem kéri.
 • Nem volt oltásmegtagadás.
 • Státuszvizsgálatok 100%-ban megtörténtek.
 • Jó a munkakapcsolat a házi gyermekorvosokkal és a várandós gondozó szakorvosokkal, és asszisztenseikkel.
 • Csecsemőlátogatások tekintetében a szakmailag előírt elvárásoknak meg tudunk felelni.

Évente megszervezzük az Anyatej Világnapi ünnepséget.

 

 1. Óvodai és iskolai munka
 • Óvodai munka része:
 • nyilvántartás vezetése
 • a rendszeres tisztasági vizsgálatok elvégzése
 • egészségnevelés
 • szociálisan veszélyeztetettek nyomon követése

A Horvátzsidányi Általános Iskola tartozik még a területi ellátáshoz (egyéb iskolák ellátása az Iskolavédőnői Szolgálat feladata). Itt védőnői szűrővizsgálatok is történnek.

 • A területi munka összetettsége és az óvodák feszes időbeosztása miatt kevesebb idő jut az óvodákra, főleg egészségnevelés tekintetében.

 

 1. Egyéb tevékenységek

Kőszeg Város körzeti védőnői területi munkánk mellett számos, szorosan nem védőnői feladatkörbe tartozó tevékenységet végzünk:

 • anyakönyvi hírek szerkesztése
 • recept felíratás
 • szociálisan rászorulóknak időpontok kérése szakvizsgálatokra
 • adománygyűjtés (ruha, babakelengye), együttműködés karitatív szervezetekkel
 • környezettanulmányok készítése
 • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.

 

Lukácsháza

 

Védőnői Szolgálat tanácsadója Lukácsházán a Nemescsói u 2. sz. alatt működik. Az épület egész évben hideg, csecsemők vetkőztetésére, vizsgálatára nem alkalmas. Emellett a higiénés, tisztasági állapota sem megfelelő, rendszeres takarítás, meleg folyóvíz nincs. Ezen kívül nagy nehézséget okoz a csecsemők öltöztetése, mivel a váró helyiségben nincs pelenkázóasztal.

A munkámhoz szükséges tárgyi feltételek hiánytalanul rendelkezésemre állnak.

Ellátási területemhez 5 település tartozik ezek: Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty.

 

 1. évben a körzetben átlagosan 159 családdal foglalkoztam komplex családgondozás keretében. Összesen 822 családlátogatás történt, ami összesen 1127 szaklátogatást jelent.

Az általam tartott különféle védőnői tanácsadásokon összesen 653 fő vett részt.

 

 

 

 1. évben 35 fő várandós részesült védőnői gondozásban. Élve születések száma 15 volt. Az utóbbi évekhez képes a születésszám csökkenést mutatott.

0-1 éves korúak létszáma:                 15 fő

1-3 éves korúak létszáma:                 69 fő

3-iskolába kerülésig:                          114 fő

Összesen:                                           198 fő

 

 1. Várandós gondozás

Hetente 2 óra várandós tanácsadást tartok, és a várandósság ideje alatt minimum  4 alkalommal történik a kismama otthonában családlátogatás.

Várandós gondozás során összesen 186 fő vett részt tanácsadáson. 90 alkalommal végeztem várandós látogatást.

2016-ban 90 db gyermekágyas látogatás végeztem.

Gyermekágyas időszak lejárta után sem szűnik meg a gondozása az anyukáknak, innentől nővédelmi gondozásba részesülnek. Nővédelem keretei között 76 alkalommal végeztem látogatást az év során. Heti egy órában nővédelmi tanácsadást is tartok e1zen 7 fő jelent meg

 

 1. Csecsemő- és kisgyermek-gondozás

A folyamatos gondozás a családok otthonában, a tanácsadóban és közösségi tereken történik.

Heti két óra önálló védőnői tanácsadás, és egy óra orvossal tartott csecsemő tanácsadás keretein belül állok a gondozottak rendelkezésére.

 

Év folyamán végzett látogatások:

 • csecsemő korba (0-11hó): 429 db
 • 1-3 éves korban 219 db
 • 3 éves kortól iskolásba kerülésig: 223 db.

2016-os év tanácsadási forgalma:

 • Csecsemő 437 fő jelent meg ebből 301 fő önálló védőnői tanácsadáson keresett fel.
 • 1-3 éves korú kisded 155 fő, ebből 89 önálló védőnői tanácsadáson vett részt.
 • 3-6 éves korú kisgyermek 123 fő, ebből 70 önálló védőnői tanácsadáson jelent meg.

A 49/2004. V.21. Területi védőnői ellátásról szóló ESZCSM rendelet szerint:

 • 6 hetes kortól 1 éves korig havonta, illetve a szülő igénye, a csecsemő állapota szerint
 • 1 éves kortól 3 éves korig kéthavonta, illetve a szülő igénye, és a kisded állapota szerint
 • 3 éves kortól iskolába kerülésig félévente, illetve a szülő igénye, valamint a gyermek állapota szerint kellene látogatni a gyermekeket.

Fenti előírásnak az utóbbi évek tapasztalata alapján a gyakorlatban lehetetlen megfelelni.

 

 1. Óvodai munka

Körzetemhez egy óvoda, a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda tartozik, mely a maximális 110 fős létszámmal működik.

Óvodai munka része:

 • nyilvántartás vezetése
 • a rendszeres tisztasági vizsgálatok elvégzése
 • egészségnevelés
 • szociálisan veszélyeztetettek nyomon követése

 

 1. Egyéb tevékenységek

Munkám mellett számos, szorosan nem védőnői feladatkörbe tartozó tevékenységet végzem. A teljesség igénye nélkül:

 • anyakönyvi hírek szerkesztése
 • recept felíratás
 • szociálisan rászorulóknak időpontok kérése szakvizsgálatokra
 • adománygyűjtés, kiosztása (ruha, babakelengye)
 • környezettanulmányok készítése
 • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
 • Szülésre felkészítő előadás szervezése, részvétel

 

Kőszegszerdahely

 

A Védőnői Szolgálat jelenleg a Kőszegszerdahely Kossuth L. u 5. sz. alatt működik. Az épület felújításra vár, jelenleg is több pályázatot is indított az épületet fenntartó önkormányzat. A tavalyi év elejétől fogva a Védőnői Szolgálat és a Háziorvosi rendelő várója közös lett, ez részben nehezíti a munkánkat, szorosabb együttműködésre van szükség, melyet gördülékenyen megoldunk. Emellett elmondható, hogy a szolgálat működéséhez szükséges tárgyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre állnak.

 

A védőnői ellátás szempontjából Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Cák, Velem, Bozsok települések tartoznak hozzám. A körzetben jelenleg 2 óvoda és 1 iskola működik.

 

 1. évben a Kőszegszerdahelyi körzetben 81 gondozott család részesül védőnői komplex családgondozásban. Az 5 faluban 29 várandós részesült védőnői várandós gondozásban. Élve születések száma 19 volt. Az utóbbi években a születések száma emelkedni látszik.

0-1 éves korúak létszáma:                 19 fő

1-3 éves korúak létszáma:                 22 fő

3-iskolába kerülésig:                          51 fő

Összesen:                                           92 fő

 

 1. Várandósgondozás

A 2016-os évben 29 várandós jelentkezett a körzetbe.

Ebből:

 • veszélyeztetett terhesség: 14
 • vetélés: 4
 • koraszülés, halva születés: 0
 • élve születés: 19

 

Látogatások száma várandósoknál: 82 alkalommal

Tanácsadáson részt vevők száma: 189 fő

 • veszélyeztetett 84 fő

 

Látogatás gyermekágyas anyánál: 88 alkalommal

 

 1. Csecsemő- és kisgyermek-gondozás

A folyamatos gondozás a családok otthonában, a tanácsadóban és közösségi tereken történik. Nem volt olyan család, aki nem kérte volna a védőnői ellátást. Oltásmegtagadás sem történt.

 

Látogatáson megjelentek száma:

 • összesen: 407 alkalommal
 • csecsemő: 215
 • 1-3 éves: 104
 • 3-6 éves: 86

 

Tanácsadáson megjelentek száma:

 • összesen: 259 fő
 • csecsemő: 134 fő
 • 1-3 éves: 87 fő
 • 3-6 éves: 38 fő

 

 1. Óvodai és iskolai munka

Területi védőnőként óvodai munkát is végezek. A körzetben 2 óvodát látok el, az egyik óvoda az Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodája. Ide 14 gyermek járt. A másik óvoda szintén az Újvárosi óvoda Tagóvodája Bozsokon, itt 13 óvodáskorút látnak el.

A Gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolát és a Kőszegszerdahelyi Általános Iskolát látom el. Itt védőnői szűrővizsgálatok, egészségfejlesztés, versenyre felkészítés is történnek.

 

 1. Nővédelem

2013-ban elvégeztem egy méhnyak-szűrő tanfolyamot is. melynek keretében önálló méhnyak-szűrést folytatok a körzetemben. A körzetben modern eszközökkel felszerelt tanácsadóban várom a kenetvételre jelentkező hölgyeket.

 

Méhnyak szűrésen részt vettek: 7 fő

 • negatív eset: 4 fő
 • pozitív eset: 3 fő (nem malignus elváltozás)

 

Jelenleg is folyik a szervezés, hogy a későbbiekben is folytathassam a körzetben a szűrést. Többen is érdeklődnek, szívesen jelentkeznének a vizsgálatra.

 

 1. Egyéb tevékenységek

A védőnői területi munka mellett számos, szorosan nem védőnői feladatkörbe tartozó tevékenységet végzünk.

A teljesség igénye nélkül:

 • anyakönyvi hírek továbbítása a helyi lapnak.
 • recept felíratás
 • Baba Mama klub szervezése
 • szociálisan rászorulóknak időpontok kérése szakvizsgálatokra
 • adománygyűjtés (ruha, babakelengye) a váróban
 • környezettanulmányok készítése
 • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.
 • véradás szervezése
 • falvakban lévő programok szervezése, segítése

 

 

IFJÚSÁG -EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

 

Kőszeg

 

A védőnői szolgálat feladatait jelenleg is hatályos 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelete a területi védőnői ellátásról , a 26/1997. (IX.3.) NM rendelete az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály határozza meg.

Az orvosi és védőnői szűrővizsgálatok (2015.03.01.) Kőszeg, Gábor Áron utca 1. szám alatti iskolaorvosi rendelőben történtek, mivel az oktatási intézmények nem rendelkeznek orvosi rendelővel. Az egészségnevelést és a tisztasági vizsgálatok egy részét az oktatási intézményekben végeztük a személyiségi jogok figyelembevételével.

 

Az iskolavédőnő gondozási feladatai:

A városban 3 iskolavédőnői körzet van, jelenleg 2 védőnő dolgozik – egy körzet helyettesítéssel ellátott. A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során védőnői tanácsadást tart (állandó időpontban és helyen):

Hétfő és szerda: 12:30 – 14:30, Kedd és csütörtök: 12:30 – 14:30 között az iskolaorvosi rendelőben.

Tanácsadáson megjelent:    1241 fő  

Iskoláinkban ellátottak száma összesen: 2044 fő  

 

Ellátott iskoláink:

Bersek József Általános Iskola, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Jurisics Miklós Gimnázium, Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon.( Általános Iskola: 71 fő, Beszédjavító Általános Iskola:154 fő, Speciális Szakiskola.:88 fő) /állami gondozott: 83 fő ,ebből 3 fő óvodás korú/

Vizsgálatokat az oktatási intézményekkel egyeztetett munkaterv alapján végezzük.

A vizsgálatok idejéről és menetéről a szülők minden esetben írásbeli értesítőt kapnak, majd a vizsgálatok eredményéről is tájékoztatást küldünk.

Index osztályok 2 évente vizsgálandók: 2, 4, 6, 8, 10, 12. évfolyam ,9. osztálytól a középiskolások alkalmassági vizsgálatát, 16 éves korban kötelező szűrővizsgálatát és szakmunkásképzőben minden osztály vizsgálatát elvégeztük .Szeptember hónapban orvos-védőnő együttesen elvégezte a testnevelési csoportbesorolást, melyet a Nevelési Tanácsadónak minden évben lejelentünk. Részletes tájékoztatót küldtünk az iskoláknak is.

 

Védőnői szűrővizsgálatok: magasság, súlymérés, látásélesség, színlátás, golyvaszűrés, hallásvizsgálat, mozgásszervek szűrése, vérnyomásmérés, általános higiene és tisztasági vizsgálat.

Osztály vizsgálatokon résztvevők száma:  1293 fő, 16 éves státuszvizsgálat: 177 fő

Szakorvosi vizsgálatra utaltak száma: 199 fő, igazolt esetek száma:199 fő

Védőoltások:  összes védőoltás: 779 fő

 

A kötelező védőoltások idei évben is megtörténtek. Oltás előtt erre a célra szerkesztett formanyomtatványon értesítettük a szülőket a kötelező oltásokról és időpontjáról.

A 6.osztályosok Di-Te –acPER, Morbilli-Mumpsz- Rubeola, 7 osztályosok Hepatitis B oltása 2 alkalommal történt.

 

Nem kötelező védőoltások: Idei évben a 7. osztályos lányokat HPV elleni védőoltásban részesítettük. Erre külön formanyomtatványon szülői beleegyező nyilatkozatot kértünk.

Influenza elleni oltások a gyermekotthonosok és felnőttek részére is elérhető volt.

Tisztasági vizsgálat:  összes tisztasági vizsgálat: 3513 fő

Tisztasági vizsgálat: A Johann Béla Országos Epidemiológiai Központ 2.sz. módszertani levele a  tetvesség elleni védekezésben, ajánlása szerint a védőnőnek évente 3 alkalommal kell tisztasági vizsgálatot végezni a tanulóknál.  Vizsgálatot soron kívül szülők ill. az intézmény kérésére is beiktattunk.

 

Egészségfejlesztés: Az iskolával egyeztetett egészségfejlesztési terv szerint .Részt vettünk az egészségtan oktatásában az alábbi témákban:

az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód és táplálkozás, elsősegélynyújtás), családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, szenvedélybetegségek megelőzése

Csecsemőgondozási tanfolyam tartása általános és középiskolások számára.

Városi verseny megszervezése és megyei versenyen általános iskolai és középiskolai csapattal részvétel (városi versenyen két 1. hely, megyein II. és III. helyezést értünk el)

Részt vettünk az iskolák által szervezett családi sportnapon és egészségnevelési napokon, (vércukor, vérnyomás ellenőrzés, testzsír mérés szülőknél, teszt feladatok megoldása, egyéni beszélgetés egészséges életmódról ),gyermeknapon, DÖK napon.

Pályaválasztás segítése általános iskolákban. Középiskolában, szakmunkásképzésnél előzetes pályaalkalmassági vizsgálatokat is elvégeztük.

Adminisztrációs munkánkat kézi és számítógépes módszerrel végezzük. Dokumentáció tárolása 30 évig szükséges.

 

Kőszegszerdahely

 

A iskolavédőnői feladatokat jelenleg 2 iskolában látok el:

Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Tagiskolája:

Az orvosi és védőnői szűrővizsgálatok, Kőszegszerdahely Kossuth L. u 5 szám alatt lévő védőnői tanácsadóban történtek, mivel az oktatási intézmények nem rendelkeznek orvosi szobával.

Dr.Tolnay Sándor Általános Iskola Gyöngyösfalu:

Az orvosi és védőnői szűrővizsgálatok, Gyöngyösfalu Kossuth L. u 41 szám alatt lévő védőnői szobájában történtek, mivel az oktatási intézmények nem rendelkeznek orvosi szobával.

 1. A védőnő gondozási feladatai

Jelenleg 2 iskolát látok el Gyöngyösfaluban és Kőszegszerdahelyen.

Ellátottak száma összesen:

 • Kőszegszerdahely Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Tagiskolája: 32 fő
 • Gyöngyösfalu Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola: 161 fő

 

Védőoltások

A kötelező védőoltások a 2016os évben is megtörténtek..

A 6.osztályosok Di-Te –acPER, Morbilli-Mumpsz- Rubeola,

7 osztályosok Hepatitis B oltása 2 alkalommal történt. Lányoknak igény szerint HPV ellen.

Összes védőoltás: 121 fő

Gyöngyösfalu: 6. osztály 24 fő

 1. osztály 18 fő

 

Kőszegszerdahely: 6. osztály 8 fő

 1. osztály 4 fő

 

 1. Tisztasági vizsgálat

Tisztasági vizsgálat: a védőnőnek évente 3 alkalommal kell tetvességi vizsgálatot végezni a tanulóknál. Pozitivitás esetén 2 hetente ismételni kell a vizsgálatot.  Vizsgálatot soron kívül szülők ill. az intézmény kérésére is beiktattunk.

Összes tisztasági vizsgálat: 537 fő

 1. Egészségfejlesztés

Egészségfejlesztés: Az iskolával egyeztetett egészségfejlesztési terv szerint.

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola

Az Intézménybe beíratottak száma október 1-ig: 161 fő.

Az adott tanévben vizsgáltak száma: 77 fő

Az adott tanévben balesetet szenvedett tanulók szám: 15

Szakorvosi vizsgálatra beutaltak száma 21 fő, igazolt esetek száma 15 fő. A vizsgálat eredménye nem ismert 6 fő /eredményt nem hozták vissza/. Ismert eredmény:  15 fő

 

A kötelező védőoltások

Összesen a védőoltások száma: 97. Oltási hiány nem volt.

Szeptember hónapban orvos, védőnő és gyógytestnevelő tanárral együtt elvégeztük a testnevelési csoportbesorolásokat.

 • kategóriába soroltak száma: 1 fő
 • kategóriába soroltak száma: 0 fő
 • kategóriába soroltak száma: 1fő

 

Tisztasági vizsgálatokat egész évben folyamatosan végeztünk 161 főnél, tetves serkés 0 fő.  A tanév folyamán tetves gyermeket nem találtam, évek óta probléma volt az iskolában, de a 2016-os tanévben megoldódott.

 

Egészségfejlesztés:

3,4. osztály serdülőkori változásokról

7.8. oszt.: Szerelem, szeretet szexualítás

 

Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi tagiskolája

Az Intézménybe beíratottak száma október 1-ig: 32 fő.

Az adott tanévben vizsgáltak száma: 32 fő

Az adott tanévben balesetet szenvedett tanulók szám: 5

Szakorvosi vizsgálatra beutaltak száma 10 fő, igazolt esetek száma 8 fő. A vizsgálat eredménye nem ismert 2 fő /eredményt nem hozták vissza/

 

A kötelező védőoltások

Összesen a védőoltások száma: 24. Oltási hiány nem volt.

Szeptember hónapban orvos, védőnő és gyógytestnevelő tanárral együtt elvégeztük a testnevelési csoportbesorolásokat.

 1. kategóriába soroltak száma: 0 fő
 2. kategóriába soroltak száma: 0 fő

III. kategóriába soroltak száma:        0fő

 

Tisztasági vizsgálatokat egész évben folyamatosan végeztünk 32 főnél, tetves serkés 0 fő.

Egészségfejlesztés:

 • 3,4. osztály serdülőkori változásokról
 • 8. oszt.: Szerelem, szeretet szexualítás
 • felsős lányok: csecsemőgondozás

 

 

 

 

Összegzés:

Összefoglalva ki lehet jelenteni, hogy a Kőszegi Szociális Gondozási Központ feladatellátási kötelezettségét 2016-ban teljesíteni tudta. Váratlan helyzetekben számítani lehetett a fenntartó és Kőszeg Város Önkormányzata támogatására, így a nehézségekből az ellátottak alig éreztek valamit, gondolok itt az intézmény fűtési rendszerével kapcsolatos problémákra.

A működéshez szükséges pénzügyi feltételek elegendőek voltak az alapfeladat ellátásához.

Egyre sürgetőbbé válik viszont a hajléktalanok átmeneti szállása és nappali melegedője alsó részének felújítása, vezetékek, csatorna, burkolatok cseréje. A 2016 augusztusában elvégzett karbantartási munkák eredményének mára már nyoma sincs, a vakolat lepereg, a falak penészesednek, a vizesblokk lassan használhatatlanná válik a visszaszivárgó szennyvíz miatt. További megoldandó feladat a székhely épület volt konyhaüzem épületrészének hasznosítása, az elmúlt 10 évben rengeteget romlott az állapota és ebben a szerkezeti kialakításban ( konyha, előkészítők, mosogatók stb.) használhatatlan.

A személyi és szakképzettségi feltételek biztosítása egyre nehezebb, nyugdíjba vonuló kollégáink helyét alig tudjuk betölteni, és ugyanez a helyzet az egyéb okok miatt ( Gyed, gyes) miatti üres álláshelyek betöltésével is.

2016-ban új szolgáltatásként jelentkezett a Család-és gyermekjóléti központ felállítása és működtetése, melynek egyes feladatait szintén szakemberhiány –pszichológus- miatt nem tudjuk ellátni és 2018. január 1-jétől újabb funkciókat is el kell látnia, mint például iskolai szociális munka.

Jó a kapcsolatunk egyéb szociális szolgáltatókkal, ellenőrzést végző szervekkel, egészségügyi intézményekkel.”