Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum munkájáról

A Kőszegi Városi Múzeum beszámolója a 2015. augusztus 31. – 2017. augusztus 31. közötti időszakról. Révész József beszámolója.

 

  

Bevezető

A Kőszegi Városi Múzeum fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata. Az intézmény önállóan működő, nem önállóan gazdálkodó, de a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű szerv, pénzügyi lebonyolító a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.

 

1.) A Kőszegi Városi Múzeum alaptevékenységei

A Kőszegi Városi Múzeum alaptevékenységét az 1997. évi CXL. törvény alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, eszerint:

a., Gondozza a gyűjtőkörébe tartozó nyitott, illetve már lezárt gyűjteményeket, feladata azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, megőrzése. A tevékenység fő felelősei az intézmény muzeológusai.

Állományvédelmi feladatai körében az intézmény gondoskodik a gyűjteményébe tartozó, illetve az intézmény területén található nyilvántartott műtárgyak és dokumentumok (ideértve a kölcsönzött, letétben lévő állományokat is) őrzéséről, állományvédelméről.

b., Tudományosan feldolgozza és publikálja a gyűjtőkörébe tartozó gyűjteményeket. A gyűjtemények feldolgozását az intézmény munkatársai, illetve az intézmény vezetőjének megbízása alapján külső szakértők egyaránt végezhetik.

A tudományos feldolgozás része az eredmények publikálása, melynek jellege lehet tudományos vagy ismeretterjesztő, formája tanulmány, monográfia, katalógus, leporelló, nyomtatott vagy internetes megjelenéssel. A publikációnak számít az állandó és időszaki kiállítások forgatókönyvének elkészítése is. A Kőszegi Városi Múzeum tudományos, ismeretterjesztő közleményeinek felelős kiadója és főszerkesztője az intézmény vezetője. A kiadványok körébe a nyomtatott, audiovizuális, digitális és internetes megjelenés egyaránt beletartozik. Az intézmény szakkönyvtárat működtet. A kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét heti négy órás kutatószolgálattal biztosítja, melynek feltételeit a Kutatási Szabályzat határozza meg.

c., Az intézmény változatos témában és formában rendez kiállításokat, családi, múzeumpedagógiai, közművelődési programokat. Hozzáférhetővé teszi a gyűjtőkörébe tartozó gyűjteményeket, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezésével, kultúraközvetítő közművelődési és múzeumpedagógiai programokkal hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához.

d., Az intézmény együttműködik a nevelési–oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését.

e., Az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten részt vesz a város kulturális életében, programjaiban, kapcsolódik Kőszeg turisztikai kínálatához. Szorosan együttműködik turisztikai szervezetekkel, szolgáltatókkal, kulturális és turisztikai szervezőkkel.

f., Kapcsolatot tart és együttműködik hazai és nemzetközi muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel. Kiemelten a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel, szakembereivel, illetve a múzeumi tevékenységet segítő, támogató civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal és intézményekkel.

g., Az intézmény ellát nem szakmai feladatellátáshoz kötődő feladatokat is, melynek keretében ügyviteli, személyzeti, informatikai tevékenységet végez. Általában gondoskodik az intézmény működésének személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételeit biztosító műveletekről.

I. AZ INTÉZMÉNY

A Kőszegi Városi Múzeum tagintézményei:

 1. Tábornokház-Hősök tornya (területi múzeum) – állami tulajdon
 2. Arany Egyszarvú Patika (közérdekű muzeális gyűjtemény) – állami tulajdon
 3. Fekete Szerecseny Patika (közérdekű muzeális kiállítóhely) – állami tulajdon
 4. Kőszegi Várkiállítás (közérdekű muzeális kiállítóhely) – önkormányzati tulajdon
 5. Zwinger – muzeális működési engedélye visszavonva 2017. április 28. – állami tulajdon

 

 1. irodák a Kelcz-Adelffy utca 6. szám alatti épületrészben – állami tulajdon
 2. raktár a Várkör 35–37 szám alatt – önkormányzati tulajdon

A Kőszegi Városi Múzeum tagintézményei vonatkozásában történt legfontosabb változás, hogy a Zwinger 2016. júniusától átkerült a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete használatába. Az ingatlan átadása még nem történt meg, ugyanígy nem történt meg az állami tulajdonú ingatlanok esetében az MNV Zrt. és az Önkormányzat közötti hasznosítási szerződések megkötése sem.

 

A Jurisics tér 5. szám alatt található volt gyermekorvosi rendelő épületébe 2015 tavaszán kellett átköltöztetnünk, restaurálatlan, rossz állapotú bútorgyűjteményünket, melyet a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumtól, mint a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága jogutódjától szállítottunk vissza Kőszegre és helyeztünk el korábban a Zwinger épületében. A volt gyermekorvosi rendelő használatba vétele előtt tisztasági festés, takarítás – idő- és anyagiak hiányában – nem történt, csupán elektronikus riasztórendszer került kiépítésre. Az ingatlanból 2016 februárjában költöztettük át a műtárgyakat a Tábornokházba.

A 2016. szeptember 30-i képviselő-testületi döntés alapján az intézmény műtárgyraktározás céljára ingyenes használatba kapta a Várkör 35-37. szám alatti helyiséget. A felújítást (falbontás, villanyszerelés, faljavítás, festés,) elvégeztettük, SALGO polcrendszer vásárlását, felállítását követően itt lesz a Kőszegi Városi Múzeum központi műtárgyraktára.

1.) Az intézményi ingatlanok

Általánosságban elmondható, hogy az intézmény által használt ingatlanok – talán Várkiállítás kivételével – rossz műszaki állapotban vannak. Legutóbb, harminc éve, 1987–88ban, a Fekete Szerecseny Patika épülete lett felújítva. A Tábornokházban nem volt fűtés, ezért az épület felvizesedett, a Fekete Szerecseny Patikában az emeleten kettő, a földszinti kiállítótérben szinté két radiátor lyukadt ki idén. Az ingatlanok állapota miatt el kellene végeztetni azok műszaki–, épületgépészeti–, építészeti felmérését és azt követően egy javítási, karbantartási ütemtervet készíteni.

 

A legutóbbi beszámoló óta elvégeztettük az alábbi jelentősebb állagmegóvási, karbantartási, javítási munkákat:

 • A Tábornokház–Hősök tornya elektromos betápvezeték cseréje.
 • A Kelcz–Adelffy utca 6. szám alatti épületrész és az Arany Egyszarvú Patika udvarán lévő fák kivágása, a csatornák kitisztítása.
 • Az Arany Egyszarvú Patika épület udvari szárnyának tetőjavítása.

 

 

 

II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

A Kőszegi Városi Múzeum Alapító Okiratában megjelölt feladatok ellátásához a meghatározott teljes munkaidős közalkalmazotti státusz 12 fő. A Kőszegi Városi Múzeum állományában lévő dolgozók ellátják a Kőszegi Városi Múzeum szakmai, technikai, gazdasági működtetését.

 

Megnevezés/beosztás                                    Fő

Szakalkalmazott (igazgató)                             1

Szakalkalmazott                                                  1

Közművelődési szakember                            1

Műtárgyvédelmi szakember                          1

Tárlatvezető-teremőr                                      8

Összesen                                                               12

 

A 2016. január 1-jétől felmondott Andrási Erika művészettörténész szakalkalmazott pótlását hónapokig nem tudtuk megoldani, mert –a régészeti törvény változása és a tervezett területi múzeumból tájmúzeummá lépés miatt elsősorban régész felvétele vált szükségessé. Az állást folyamatosan nyilvánossá tettük, meghirdettük, sikertelenül. A státusz betöltésének legnagyobb akadálya, hogy nem volt helyi vagy környékbeli, megfelelő végzettséggel rendelkező jelentkező. Azon jelentkezők, akik nem tudtak volna bejárni, a közalkalmazotti bértábla szerinti bér közel duplájára tartottak igényt, hogy a városban vagy a környéken letelepedjenek. Végül 2016. októberétől Simon Zsófia (Tanakajd) középkoros régésszel be tudtuk tölteni a státuszt.

2014 márciusától 2016. december 31.-ig az intézmény műtárgyvédelmi szakalkalmazottal is rendelkezett, Németh Norbert azonban felmondott és 2017. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Múzeum alkalmazottja. A műtárgyvédelmi szakalkalmazott státusza jelenleg is betöltetlen. Ennek oka a szakterületen meglévő, nemcsak felsőfokú, de középfokú végzettségű szakemberek országos tekintetben is súlyos hiánya.

Jelentős mértékben segíti az intézmény mindennapi működését a közmunkaprogramban való részvétel, aminek keretében két teremőrt tudtunk foglalkoztatni 2016 folyamán. 2017–ben azonban erre már nem volt lehetőség. A nyári időszakokban rendszeresen évente 4–5 fő diák alkalmazásával tudjuk megoldani a nyitva tartást, valamint a kollégák szabadságának kötelező kiadását.

 

Általánosságban elmondható, hogy az évek óta érezhető, de napjainkra egyre súlyosabbá váló munkaerőhiány jelentősen megnehezíti az intézmény működését, egyre nehezebben lehet pótolni a távozó vagy GYES-re menő nem szakalkalmazott kollégákat is. A még itt dolgozó elhivatott és nyelvet beszélő alkalmazottak bérezés tekintetében jelentősen elmaradnak a hivatalosan közzétett országos kereseti átlagtól. A garantált minimálbér emeléssel azonban a bérfeszültség is egyenes arányban nő. Az évek óta nem változó közalkalmazotti bértábla miatt 2017. január 1-jétől az intézményben csak az igazgató bértábla szerinti alapilletménye haladta meg a garantált minimálbért, a jövő évi tervezett minimálbér emelést követően már minden dolgozó alapilletményét ki kell majd egészíteni. Ilyen körülmények között a meglévő munkavállalók megtartása mindennél fontosabb, de egyre nehezebb.

 

 

III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA

Az intézmény műtárgyállományát jelenleg több gyűjtemény adja: Helytörténeti gyűjtemény, Iparművészeti gyűjtemény, Numizmatikai gyűjtemény, Képzőművészeti gyűjtemény, a Néprajzi gyűjtemény, Régészeti gyűjtemény, Adattár és szakkönyvtár. Az Arany Egyszarvú Patika Gyógyszerészet-történeti, Numizmatikai gyűjteménnyel, Adattárral valamint az ország második legnagyobb szakkönyvtárával rendelkezik.

E gyűjtemények közül nyitottak voltak 2017. májusáig: a Helytörténeti, Iparművészeti, Képzőművészeti, illetve a Gyógyszerészet-történeti. 2017 májusától ez Helytörténeti, Régészeti, illetve a Gyógyszerészet-történeti–re változott

Az intézmény állománya az utóbbi évek során egyre kevésbé gyarapodott, korábban – értelemszerűen – a múzeumfejlesztésben a legnagyobb hangsúlyt a helytörténeti és az iparművészeti műtárgyak gyarapítására helyezték.

A régész szakalkalmazott alkalmazása miatt módosítani kellett a Kőszegi Városi Múzeum működési engedélyét, melyet az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya 2017. április 28–án adott ki. Eszerint a Kőszegi Városi Múzeum gyűjteményei közül az eddig zárt régészeti gyűjtemény nyitottá, vagyis gyarapíthatóvá vált, míg a képzőművészeti, illetve az iparművészeti gyűjtemény zárt lett.

 

Egyetlen élő múzeum sem lehet lezárt gyűjtemény. Kőszegen, a gyűjtemények gyarapítása szinte kizárólag ajándékozással, kisebb mértékben vásárlással, az is elsősorban pályázati forrás segítségével történhetne. A műtárgyak már csak elvétve kerülnek elő, sajnos éppen azon gyűjteményeknél (természettudomány, néprajz, képzőművészet) lehetne tervezni a gyűjtést, amelyekkel a Kőszegi Városi Múzeum már nem rendelkezik vagy lezárt a gyűjtemény. A donációhoz – amely szinte az egyetlen lehetőség a gyűjtemény gyarapítására – fontos a megfelelő bizalom kiépülése, jó kapcsolat ápolása a magángyűjtőkkel, leszármazottakkal.

A régész szakalkalmazott és a régészeti gyűjtemény megnyitása lehetővé tette, hogy a régészeti gyűjteményt is gyarapíthassuk. Lehetővé vált ugyanis, hogy a Kőszegi Városi Múzeum gyűjtési területén (Kőszeg város közigazgatási területe) ellássa a régészeti szakhatósági feladatokat.

 

1.) A Kőszegi Városi Múzeum gyűjteményei és nagyságuk

A Kőszegi Városi Múzeum és tagintézményei nyilvántartott (mű)tárgyállománya

Régészet…………………………………………………………………………………………… 5.515 db

Történet…………………………………………………………………………………………. 14.973 db

Numizmatika…………………………………………………………………………………….. 1.841 db

Néprajz………………………………………………………………………………………………. 256 db

Képzőművészet…………………………………………………………………………………….. 438 db

Iparművészet…………………………………………………………………………………….. 1.681 db

Numizmatika (Arany Egyszarvú Patika)………………………………………………………. 115 db

Iparművészet (Arany Egyszarvú Patika)……………………………………………………. 5.526 db

Fotótár (Arany Egyszarvú Patika)……………………………………………………………. 6.008 db

Műtárgy összesen…………………………………………………………………………….. 36.353 db

 

Adattár (Városi Múzeum)……………………………………………………………………. 32.450 db

Adattár (Arany Egyszarvú Patika)………………………………………………………….. 11.280 db

Adattár összesen……………………………………………………………………………… 43.730 db

 

Könyvtár (Városi Múzeum)…………………………………………………………………… 8.727 db

Könyvtár (Arany Egyszarvú Patika)………………………………………………………… 21.470 db

Könyv összesen……………………………………………………………………………….. 30.197 db

 

Egyedileg nyilvántartott tárgy mindösszesen……………………………………….. 110.280 db

 

Videó felvétel (Városi Múzeum)…………………………………………………………….. 350 perc

Hangfelvétel (Városi Múzeum)……………………………………………………………. 2.400 perc

Videófelvétel (Arany Egyszarvú Patika)……………………………………………………… 50 perc

Hangfelvétel (Arany Egyszarvú Patika)………………………………………………….. 5.712 perc

Hang és videó felvétel összesen…………………………………………………………. 8.512 perc

2.) Digitalizálás

Az intézmény gyűjteményi munkáját az elmúlt másfél évben elsősorban az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya, mint szakmai felügyeleti szerv, valamit az MNV Zrt, mint az intézményben őrzött kulturális javak kezelőjének iránymutatásai határozták meg. Ezek közül a legfontosabb a Digitális Nemzet Fejlesztési Program részeként elkészült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, amelynek célja biztosítani a közgyűjteményi tartalmak minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáférését a kultúrafogyasztók számára.

A közgyűjteményi digitalizálás terén új szemléletre van szükség: a hagyományosan elsődleges feladatnak tartott állományvédelmi digitalizálást ki kell egészíteni a felhasználói szempontokat figyelembevevő, közzétételi célú digitalizálással. A digitális közzététel révén a közgyűjtemények minőségi és mennyiségi szempontból is fejleszthetik a gyűjteményükhöz való hozzáférést, lényegesen növelve társadalmi hasznosulásukat.

A stratégia megvalósításának első szakaszában, 2020-ig, a közgyűjtemények digitalizált állományának – a teljes digitalizálandó állományhoz képest – meg kell közelítenie az 50%-ot. Cél emellett, hogy a digitális tartalmak egy közös kereső felületen legyenek elérhetőek, valamint a Digitális Oktatási Stratégiához igazodva 40%-kal emelkedjen a közgyűjteményi tartalmakra épülő digitális tananyagok száma és jelentősen nőjön a közgyűjtemények tartalomszolgáltatását igénybevevő felhasználók száma.

Ahhoz, hogy a Kőszegi Városi Múzeum 2020–ig a teljes digitalizálandó állomány felét digitalizálja nemcsak a technikai eszközöket, de személyi feltételeket is fejleszteni kell. Az elvégzendő feladat számokra lefordítva azt jelenti, hogy ha csak a műtárgyállományt és az adattárban lévő egyedileg leltározott dokumentumokat vesszük, ami összesen – az éves gyarapodást nem számolva – jelenleg 80.083 darab, akkor ennek a felét, tehát kb. 40 ezer tárgyat kell digitalizálni két éven belül! Nemcsak lefotózni/lefotóztatni, szkennelni, hanem a digitális kópiákat szerkeszteni, archiválni, közzétehető állapotba konvertálni és kötelezően – a felhasználás elősegítése miatt – metaadatokkal ellátni.

 

Az eddig elvégzett gyűjteményi munka ennek a programnak a teljesítését célozta és kell, hogy célozza meg a jövőben is. 2016–ban az intézmény pályázati forrásból 1 MFt–ért megvásárolta az akkreditációképes HunTéka közgyűjteményi nyilvántartó rendszer múzeumi modulját. Az elmúlt évek adatrögzítési munkáinak eredményeképpen a műtárgyak nyilvántartását szolgáló leltárkönyveket begépeltük, adatonként ellenőriztük és feltöltöttük a HunTéka rendszerbe.

Jelenleg párhuzamosan folyik az adattári leltárkönyvek számítógépes rögzítése, illetve a HunTéka rendszerbe eddig feltöltött adatok ismételt ellenőrzése. Ez azt jelenti, hogy közel 700 ezer adatok írtunk be – teremőrök, szakalkalmazottak egyaránt – és ellenőriztünk tételenként az elmúlt másfél évben.

Hátra van még a Könyvállomány számítógépes rögzítése, ehhez azonban be kell szerezni a HunTéka könyvtár modulját.

 

 

A legutóbbi beszámolót követő időszakban digitalizált műtárgyak száma:

 

Év                                                                        2015                         2016                    2017. 08. 31.

Digitalizált műtárgyak                               563 db                     412 db                        340 db

 

3.) Műtárgyraktározás, állagvédelem

3/a.) Raktárak

A Tábornokház félig földbe mélyített legalsó szintjén van a 2010-ben kialakított, akkor ideiglenesnek gondolt alagsori raktárhelyiség. Az épület külső része rossz állapotú, a csapadékvíz elvezetése csak részben megoldott, valószínűleg a magas talajvíz miatt reped a járóburkolat az épületben, egy-egy hevesebb esőzést követően a falból szivárog/folyik a víz befelé. Az épület falai vizesek, salétromosak, az éves átlagos páratartalom értéke 70-80% között van. A körülbelül 60 négyzetméteres terem végében egy kisméretű bemélyített ablak van, mely a terem megfelelő szellőztetéséhez nem elegendő. A magas páratartalom és a szellőztetés hiánya kitűnő táptalajt biztosít a műtárgy- és egészségkárosító mikroorganizmusok megtelepedésének. Az épületben nincs fűtés, mivel az erre szolgáló berendezések elavultak. Az elöregedett elektromos hálózat gyakori és rendszeres javítást igényel.

A raktári körülményekről összességében elmondható, hogy az ott tárolt műtárgyak állapotát a nem megfelelő körülmények jelentősen károsítják. A súlyos műtárgykárosodások legfőbb okai a szélsőséges hőmérséklet és páratartalom értékek, melyek az épület fent említett hibáiból adódnak.

 

Szintén a Tábornokházban található a kb 140 m2-es padlástéri raktárhelyiség, amely a tetőtér miatt csak rossz hatásfokkal használható ki. A szűk folyosók és a meredek padláslépcsők megnehezítik vagy ellehetetlenítik a nagyobb méretű vagy súlyos műtárgyak mozgatását. A műtárgyak nagy része itt gyűjtemények szerint elkülönítve Salgó polcrendszeren van elhelyezve. Az alsó raktárhoz hasonlóan itt is szélsőségesek a klimatikus viszonyok. A hőmérséklet nyáron 36-38 °C, míg a páratartalom 25-40 % között mozog. Fűtés, megfelelő világítás vagy a páratartalom stabilizálására alkalmas eszköz nincs. A folyamatos hőmérséklet- és páratartalom ingadozás a tárgyak szerkezetét megterheli, ami súlyos károsodásokat okoz. A raktár légcseréje/szellőztetése is nehezen megoldható, annak ellenére, hogy a tetőcserepek és a mennyezet között vannak szellőzőrácsok. A szellőzők hiányossága továbbá, hogy azokon keresztül a különböző biológiai kártevők (farontó rovarok, molyok, pókok, darazsak) bejuthatnak. A biológiai kártevők közül a farontó rovarok a néprajzi gyűjteményben, a molyok és egyéb szerves anyagokat kedvelő rovarok a textil és festmény gyűjteményekben tesznek komoly károkat.

Az épület első emeletén kialakítottunk egy elkülönítő raktárt, ahová a földszinti és padlástéri raktárhelyiségből költöztetjük át folyamatosan a veszélyeztetett műtárgyakat. Ez azt jeleni, hogy a Kőszegi Városi Múzeumnak jelenleg nincs időszaki kiállítások rendezésére alkalmas tere.

A padlástér kialakítása, elhelyezkedése és megközelíthetősége miatt m/ég egy teljes épület felújítást követően sem lenne alkalmas műtárgyak raktározására. A megoldás a teljes műtárgy gyűjtemény raktározására alkalmas „központ” kialakítása. Ezzel az intézmény állományvédelmi költségei csökkennének, a gyűjtemény műtárgyvédelmi szempontból felügyelhető, tudományosan kutatható, látványraktárszerűen bemutatható lenne, illetve a későbbi restaurálások költsége jelentősen csökkenne.

A fentebb leírt állapotok miatt a műtárgyraktározást az épületben mihamarabb meg kell szüntetni. A fenntartótól ingyenes használatra kapott Várkör 35–37. sz. épületrész használatba vételével azonban csak a raktározási gondok egy része oldódik meg. A raktározási gondokat – a jelenlegi műtárgynagyság alapján – még egy kb 200–250m2–es helyiség oldhatná meg.

 

3/b.) Kiállítóterek

A múzeum épületeiben található állandó kiállítások közül 10-30 évesek. Általánosságban elmondható, hogy az intézmény kiállító helyeinél műtárgyvédelmi szempontból kivétel nélkül a vizesedés okozza a legnagyobb gondot.

A fejlesztés során a kiállító terekben szükséges az ablakok fóliázása – a műtárgyakat nagymértékben károsító UV és IR sugárzás minél hatékonyabb kiszűrésére – lehetőség szerint a fűtés- és világítástechnikai korszerűsítése. A korszerűsítésen átesett kiállító terekbe új, egységes megjelenésű vitrinek kerülnének. A kiállító termekben páramentesítő készülékeket illetve a páramérő eszközöket kell elhelyezni.

 

A beszámoló tárgyalt időszakában elvégzett műtárgyvédelmi feladatok

 • Bútor- és szoboranyag átszállítása a volt gyermekorvosi rendelőből a Tábornokházba.
 • A Régészet napja, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokra műtárgymásolatok, rekonstrukciók készítése.
 • Pályázat állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére.
 • Pályázat forrásból mérőeszközök vásárlása klimatizációs állományvédelmi fejlesztéshez kapcsolódóan.
 • Társintézmények kiállításához kölcsönzött műtárgyak állapotfelmérése, tisztítása, dokumentálása, csomagolása.
 • Penészfertőzött fegyver- és egyenruha-gyűjtemény átköltöztetése a Tábornokház alagsori raktárhelyiségéből, illetve tisztítása.
 • Zárható, tűzálló fém irattartó szekrények vásárlása az adattári iratok elhelyezéséhez.

 

 

IV. KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG

1.) Közművelődés, múzeumpedagógia

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkat, éves programunkat mindig úgy tervezzük, hogy azok a Kőszegi Városi Múzeum kiállítóhelyeihez, az aktuális ünnepekhez, országos és helyi rendezvényekhez kínáljanak megismerési módokat a különböző korosztályok életkori sajátosságainak megfelelően. Minden évben ajánlunk nyári táborokat is. Ezen felül 2017-ben már akadtak olyan érdeklődők is, akik saját elképzeléssel, témamegjelöléssel kerestek meg a minket. Alábbi táblázat a 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben megvalósult múzeumpedagógiai foglalkozásokat, s adatait tartalmazza. (Külön táblázatban később szerepelnek a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretén belül szervezett alkalmak.)

 

 

Múzeumpedagógiai statisztika 2015.
dátum foglalkozás, rendezvény résztvevők (fő)
március 11. Régészeti előadás Ilon Gáborral 14
március 14. Ünnepi foglalkozás 8
március 15. Városfelfedező és tárlatvezetések (osztálykirándulók) 26
március 17. Régészeti előadás Ilon Gáborral 14
március 25. Régészeti előadás Ilon Gáborral 10
április 2. Húsvéti játszóház 13
április 14. Régészeti előadás Ilon Gáborral 14
április 29. Anyák napi kézműves foglalkozás 247
május 4. Múzeumpedagógia fogyatékkal élőknek (Peresznye) 5
május 11. Múzeumpedagógia fogyatékkal élőknek (Persznye) 5
május 18. Múzeumpedagógia fogyatékkal élőknek (Persznye) 5
május 18. Városfelfedező és tárlatvezetések (osztálykirándulók) 39
május 21. „Kígyóméregtől a Tokaji aszúig” 20
május 29. Régészet Napja 256
június 2. „Édes mesterség” Lövői Ált. Isk. 2. osztálya 16
június 3. Országos Patika Nap 113
július 6-10. Múzeumi Nyári Tábor 1. „Kockáztass, tévedj és legyél maszatos!” 21
július 20-24. Múzeumi Nyári Tábor 2. „Patikusinas leszek!” 12
augusztus 3-7. Múzeumi Nyári Tábor 3. „Ismerd meg Hazád!” 8
augusztus 8-9. Ostromnapok 47
szeptember 19-20. Kulturális Örökség Napjai 34
október 1. Zene Világnapja 16
október 14. „Édes mesterség”, „Gyógyuljunk…”, „Szíjgyártó…” Zsirai Ált. Isk. alsósai 40
november 6. Királyi Városnap 14
december 12. Karácsonyi kézműves foglalkozás 31
december 15. Karácsonyi kézműves foglalkozás 59
december 17. Karácsonyi kézműves foglalkozás 31
Összesen (diák): 893

 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 2016.
Dátum Foglalkozás, rendezvény résztvevők (fő) korosztály megjegyzés
január 8. Kihelyezett történelem óra 23 ált isk.
január 22. Magyar Kultúra Napja 71 óvodások, ált. isk. 4 alkalom
január 26. Farsangi tárgyalkotó foglalkozás 102 óvodások, ált. isk. 5 alkalom
március 8. Emlékezzünk március 15-re! 10
március 18. „Gyógyuljunk gyógynövényekkel” 18
április 7. „Édes mesterség” 21 Zsirai értelmi fogyatékosok otthonából felnőttek
április 28. Anyák napi készülődés 22+1
május 11. „Gyógyuljunk gyógyszerekkel, ha muszáj” – német nyelven + magyar tárlatvezetés Tábornokházban 38 4 alkalom
május 27. Régészet napja (foglalkozás gyerekeknek) 61 óvodások, általános iskolások 3 alkalom
június 3. „Fűben-fában orvosság” 27
június 3. Városfelfedező (Osztálykirándulók) 27 középiskolások
június 8. Városfelfedező (Osztálykirándulók) 21 általános iskolások
június 25. Múzeumok éjszakája (tárgyalkotó foglalkozások, feladatlapos játék) 94  minden korosztály
jún. 20.-24. „Patikusinas képző”nyári tábor 1. 13  általános iskola
júl. 18-22. „Múzeumi időgép”nyári tábor 2. 12
aug. 1-5. „Múzeumi kulisszák mögött”

nyári tábor 3.

14
szept.16. Kulturális Örökség Napjai- Könyvátadó 80
szept. 30. Zene világnapja 27 2 alkalom
nov. 7. „Királyi Városnap” 17 Bersek József Ált. Isk. 8.oszt.
Összesen 765

 

 

 

 

 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 2017.
Dátum Foglalkozás, rendezvény részt-vevők (fő) korosztály
2017. jan. 26. „Régészeti foglalkozás” 19 Árpád–házi Szent Margit Ált. Iskola
2017. márc. 13. „Márciusi Ifjak” 49 Árpád-házi óvoda(15), Árpád-házi Általános Isk.(19), Bersek J. Ált. Iskola (15)
2017. máj. 3. „Édes mesterség” 10 Fogyatékkal élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. máj. 17. „Küzdelem a török ellen” 6 Értelmi fogyatékosok otthona Peresznye
2017. máj. 24. „Legyél te is patikus!” 5 Értelmi fogyatékosok otthona Peresznye
2017. máj. 26. Magyar Régészet Napja előadás 38 (Chernel K. Városi Könyvtár)
2017. máj. 26. Magyar Régészet Napja foglalkozások 26 (Patikamúzeum)
2017. máj. 31. „Küzdelem a török ellen” 6 Értelmi fogyatékosok otthona Peresznye
2017. jún. 9. „Mesterségem címere: könyvkötő” 15 Centenáriumi Ált. Isk.
2017. jún. 12. „Városfelfedező túra” 28 (Zalaegerszeg)
2017. júl. 3-7. Tábor 1.: „Múzeumi kulisszák mögött” 13
2017. júl. 24-28. Tábor 2.: „Értékek között” 11
2017. aug. 6. Ostrombütykölde 35 (Ostromnapok/kézműves foglalkozás)
2017. aug. 20. Családi nap 33
Összesen 294

 

2.) Múzeumpedagógiai pályázatok

2/a.) TIOP-1.2.2/09/1- Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális oktatópontok létrehozása az Arany Egyszarvú Patikában

Fenti, Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztés révén múzeumpedagógiai szemléltető eszközöket, oktatótermeket, s mosdókat alakítottak ki az Arany Egyszarvú Patikában. A pályázat 5 éves fenntartási időszaka idén lezárult. Ennek köszönhetően azonban jelenleg is használható, felszerelt múzeumpedagógiai oktatóterem áll a rendelkezésünkre.

 

2/b.) 2016. évi Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

Ennek keretében olyan foglalkozásokat tartottunk, s még tartunk 2017 novemberéig, melyek a kőszegi járás értékeit ismertetik meg a résztvevőkkel. Az együttműködő (összesen 5 intézmény) óvodák és iskolák 17 felkínált foglalkozás közül választhattak, melyek a múzeum 4 kiállítóhelyének állandó kiállításaihoz kapcsoló, egymásra épülő témákból áll. Foglalkozásaink megvalósításához műtárgymásolatok és szemléltetőeszközök megvásárlására is adódott lehetőség a pályázati keretösszegből. Ezek az eszközök (földgömb, kézbábok, kerámia és fa patikaedények, céhláda, céhbehívótábla, pecsétnyomó stb.) szemléletesebbé, kézzelfoghatóbbá teszik az átadni kívánt, időben, térben távoli ismereteket.

Eszközbeszerzés mellett támogatott tevékenységek közé tartozott az előadások megtartása is. Régészeti témájú előadást finanszíroztunk a pályázati keretből, valamint nyári táboraink egyik programja volt egy-egy régész vezette túra a Szent Vid-hegyen. A kirándulás célja a hegyen még ma is látható kelta kultúra nyomainak felfedezése volt.

Az alkalmak során igyekeztünk bemutatni műtárgyakat, kiállításrészleteket, s csapatjátékkal ill. feladatokkal feldolgozni a megszerzett ismereteket, végül tárgyalkotó foglalkozással zárni az alkalmat.

 

Alábbi táblázatok a kért, s a pályázat keretein belül megtartott foglalkozások adatait mutatja 2016 októberétől az 2017 júliusával bezárólag.

Járásszékhely pályázat – Múzeumpedagógiai foglalkozások 2016.
2016 Foglalkozás címe alkalom korosztály Helyszín
2. „Legyél te is patikus!” 4 76 óvodások-3. oszt.-ig Arany Egyszarvú Patika
4. „Népi gyógyászat vagy kuruzslás?” 2 32 óvodások, 4. oszt. Arany Egyszarvú Patika
5. Mesterségem címere: borbély/fodrász 1 25 4. oszt. Arany Egyszarvú Patika/Tábornokház
7. Mesterségem címere: kovács/lakatos 1 18 5. oszt. Arany Egyszarvú Patika/Tábornokház
8. Batthányi Boldizsár, Mátyás király várnagya 2 27 5. oszt. Várkiállítás
9. „Műhely lesen” 4 72 1., 2., 6. oszt. Tábornokház
10. „Kalandozás az Arany E. P-ban” 3 57 3. oszt, óvodások Arany Egyszarvú patika
12. „Küzdelem a török ellen” 1 14 2. oszt. Várkiállítás
Összesen 18 321

 

 

Járásszékhely pályázat – Múzeumpedagógiai foglalkozások 2017.
2017 Foglalkozás címe alkalom korosztály Helyszín
1. „Egzotikumok a patikákban” 3 62 óvodások, ált. iskola alsó tagozat Patikamúzeumok
2. „Legyél te is patikus!” 2 20 óvodások, ért./mozgássérültek Arany Egyszarvú Patika
3. „Mesterségem címere”- órás 1 20 óvodások Patikamúzeumok
4. „Népi gyógyászat vagy kuruzslás?” 1 17 óvodások Arany Egyszarvú Patika
5. Mesterségem címere: borbély/fodrász 3 62 óvodások, 4. oszt. Patikamúzeumok
6. „Inasból legény, legényből mester” 3 60 5., oszt., 2. oszt. Patikamúzeumok
7. Mesterségem címere: kovács/lakatos 4 75 óvodástól 8. oszt.-ig Patikamúzeumok
8. Batthyányi Boldizsár, Mátyás király várnagya 4 63 óvodástól 4. oszt.-ig Várkiállítás
9. Műhelylesen 3 61 6. oszt, óvodások Tábornokház
10. „Kalandozás a Patikában” 2 36 óvodásoktól 4. oszt. Arany Egyszarvú patika
11. „Hörmann-tőr legendája” 1 24 6. oszt. Várkiállítás
12. „Küzdelem a török ellen” 1 20 1. oszt. Várkiállítás
Összesen 28 520

A „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat keretében 2016-ban és 2017-ben 46 alkalommal összesen 841-en látogattak a Kőszegi Városi Múzeumba.

 

3.) A múzeumpedagógia programok résztvevői

Múzeumpedagógiai foglalkozásainkra érkező vendégeink a tanévben elsősorban a helyi és környékbeli intézményekből kerülnek ki. Leginkább az alsó tagozatosok, óvodáskorúak, hiszen az ő napirendjük nem annyira kötött, mint a felső tagozatban és a középiskolában tanuló társaiké. Megjegyzendő, hogy a pályázat által támogatott foglalkozásokon mégis részt vesznek a felső tagozatosok is.

Évek óta visszatérő látogatóink a peresznyei Értelmi Fogyatékosok Otthonának lakói. A kisebb, 5-6 fős csoportokban érkező felnőttek segítőkkel jutnak el hozzánk. Őket is az állandó kiállítások témáival ismertetjük, tapasztalati úton megszerezhető (műtárgymásolatok használata, kézbeadása, műtárgyak megszemlélése), az érzékszerveikre ható ismeretátadási módszerekkel. Sokan közülük mozgásukban korlátozottak, ők az Arany Egyszarvú Patikába és a Várkiállításba akár kerekesszékkel is bejutnak. Visszajelzéseik pozitívak, s továbbra is élni szeretnének a múzeum kínálta lehetőségekkel.

2017-ben látogattak el először az Arany Egyszarvú Patikába és a Tábornokház – Hősök tornya kiállításaiba a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat ellátó Nonprofit Kft. felzárkóztató programjaiban résztvevők. Ők szintén kisebb csoportban érkeztek hozzánk. Tőlük szintén pozitív visszajelzést kaptunk, s a jövőben szándékoznak visszatérni hozzánk.

Táborainkba elsősorban kőszegi és kőszeg környéki gyerekek érkeznek.

 

A múzeumpedagógiai foglalkozáson vett részt vettek összesített száma:

 

Év                                                                        2015                         2016                    2017. 08. 31.

Összes résztvevő/alkalom                 893 fő/27 alk.      1086 fő/51 alk.         814 fő/42 alk.

 

4.) Múzeumpedagógiai kiadványok

Múzeumpedagógiai kiadványaink foglalkoztató füzetek, melyek pályázati forrásokból készülnek, s időszakos kiállításaink megértését segítik. Ilyen kitölthető, játékos feladatokat tartalmazó füzet készült az „Ész és szív mindig együtt vezessen” (2016-ban), valamint a „Kőszeg és a zene” (2017) munkacímű kiállításokhoz.

 1. évre készült múzeumpedagógiai programajánló színes nyomtatásban, 100 példányban, melyeket eljuttattuk a járás oktatási-nevelési intézményeibe. A programajánló tartalmazza a „Járásszékhely pályázat” kapcsán meghirdetett témákat, további, állandó kiállításokat értelmezni segítő,- s az aktuális városi és országos ünnepekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat, valamint a nyári táborokat. Óvodásoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak, értelmi fogyatékkal élőknek egyaránt találhatnak benne értékes elfoglaltságot jelentő lehetőségeket.

Az elmúlt pár évben úgy tapasztaljuk, hogy egyre jobban felfedezi a célközönség a múzeumot, mint tanulási színteret. A „2016. évi Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázat nagyot lendített ezen a folyamaton, de ettől függetlenül is évről évre emelkedett a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevők száma. Egyre több pedagógus hozza el a gyerekeket, s vannak visszatérő látogatóink is.

 

5.) Országos rendezvények

Minden évben csatlakozunk központilag meghatározott tematikával meghirdetett országos programokhoz, pl.: Múzeumok éjszakája (június vége), az Országos Patikanap június első szerdája), és a Magyar Régészet Napja (május vége). Legnagyobb érdeklődést a Szent Iván éjhez kötődő Múzeumok éjszakája váltja ki a látogatóközönségből. Előző években három kiállítóhelyen szerveztünk programokat ezeken az estéken, (Tábornokház-Hősök tornya, Arany Egyszarvú Patika, Fekete Szerecseny Patika). Kézműves foglalkozásokkal, ideiglenes mini-tárlatokkal, kvízjátékkal, kiselőadásokkal vártuk a látogatókat, melyek mind a központi témához kapcsolódtak.

Az Országos Patikanapon tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk, utóbbi mindig az adott egészséggel/egészségmegőrzéssel kapcsolatos témát dolgozza fel.

A Magyar Régészet Napja alkalmából az utóbbi két évben a Chernel Kálmán Városi Könyvtárral együttműködve előadást szerveztünk (a könyvtár adta a helyet), illetve óvodai és iskolai csoportoknak régészeti foglalkozást kínáltunk a Várkiállításban vagy az Arany Egyszarvú Patikában.

Célcsoportjaink ezeken a rendezvényeken a családok, munkanapokon a nevelési-oktatási intézményekből érkezők gyermekcsoportok is.

 

 

 

V. Szakmai munka

A Kőszegi Városi Múzeum két muzeológus szakalkalmazottal rendelkezik, Révész József történész, 2015. december 31.-ig Andrási Erika művészettörténész, majd 2016. októberétől Simon Zsófia középkoros régész személyében. Az intézmény szakmai munkájának alapját az évente aktualizált Gyűjteményi terv, illetve a fenntartó által elfogadott Intézményi munkaterv alapján végzi. Alapelvként elmondható, hogy azt az aktuális év jelentősebb évfordulóihoz, kiemelt kőszegi eseményekhez igazítjuk.

 

2015–ben Chernel István kiváló természettudósunk, a legnagyobb magyar ornitológus köré építettük fel a szakmai munkát és a gyűjtést. A Chernel család Kölnben élő leszármazottaival (báró Schelwer-Dőry) is felvettük a kapcsolatot és a náluk lévő tárgyi emlékek, illetve levelezések, dokumentumok feltárásával tudtuk kiegészíteni az Adattári gyűjteményt.

2016–ban a kőszegi zenei élet került a szakmai feladatok középpontjába. A Kőszegi Fúvószenekar, Kodály Zoltán kőszegi látogatása, Liszt Ferenc kőszegi koncertje is kerek évfordulót jelentettek ebben az évben.

2017–ben a reformáció 500. éves ünnepét emeltük ki, mely során a kőszegi egyházakkal közösen dolgoztuk fel a témát, kizárólag Kőszeg vonatkozásában.

 

Új elemként jelent meg a régészeti szakmai munka. Simon Zsófia régész szakalkalmazott 2017. május-júniusban a Savaria Múzeum munkatársai által Kőszegen végzett szakfelügyeleti munkákba kapcsolódott be. Ennek keretében a Chernel utca 14. szám alatti Művészetek Háza épület pincéjében előkerült épületmaradványok, illetve egy – az épület falára merőlegesen elhelyezkedő – korábbi fal dokumentálása és felmérése történt meg.

A régészeti feladatok végzéséhez azonban a továbbiakban fontos lenne még néhány eszköz beszerzése a múzeum számára. Többek között a terepbejárási munkákhoz hasznos segédeszköz lenne egy GPS készülék, hogy az esetlegesen nyilvántartásba kerülő lelőhely pontos koordinátái meghatározhatók legyenek, valamint egy fémkereső. Utóbbit nem csak régészeti, de múzeumpedagógiai szempontból is tudnánk hasznosítani akár iskolai csoportok látogatása, akár gyerektáborok rendezése alkalmával.

 

Az intézmény kutatószolgálatot tart fenn, melynek során nemcsak a helyi társintézmények, illetve kutatókat szolgálja ki, de külső kutatókat is fogad. Az alábbi összesítésben csak azon kutatók számát adtuk meg akik, helyben kutatás lehetőségével éltek, ebben a számban nincs benne a helyi kutatóknak, társintézményeknek nyújtott segítség.

 

 

Külső kutatók száma:

Év                                                                        2015                         2016                 2017. 08. 31.-ig

Kutatók száma/kutatási alkalom       7 fő/11 alk.           11 fő/15 alk.               5 fő/8 alk.

 

1.) Tagságok szakmai szervezetekben:

A Kőszegi Városi Múzeum tagja a Magyar Vidéki Múzeumok Szervezetnének, alapító tagja a Magyar Orvostörténeti és Gyógyszerészeti Gyűjtemények Egyesületének.

Révész József alelnöke a Magyar Orvostörténeti és Gyógyszerészeti Gyűjtemények Egyesületének és Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak.

 

2.) Kiadványok

Az intézmény megjelent saját kiadványai:

Révész, József (2015) „Ész és szív mindig együtt vezessen” – 150 éve született Chernel István. Kiállítás vezető, Kőszeg. 34p.

Révész, József (2017) Kőszeg és a zene. Kiállítás vezető. Kőszeg, 24p.

 

Az intézmény megjelent kiadványai:

Kóródi, B. – Balogh, L. (2015) A Chernel-kert. in: Kőszegi Lapok 2015/4. sz. Kőszeg.

 1. Benkhard, L. – Mentényi, K. – Papp, I. K. (2015) Milyen volt valójában a középkori Kőszeg. in: Kőszegi Lapok 2015/3. sz. Kőszeg.

Ilon, Gábor (2016) Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönyve. Kőszegi Városi Múzeum, Pannon Kulturális Örökség Egyesület, Kőszeg, 267p

Keszei, B. – Balogh, L. (2016) Száz éve hunyt el dr. Waisbecker Antal a kőszegi botanikus triász tagja. in: Kőszegi Lapok 2016/1. sz. Kőszeg.

Révész, József (2016) Chernel Kálmán, a helytörténész. in: Kőszegi Lapok 2016/3. sz. Kőszeg.

Söptei, Imre (2017) Ősbemutató élő rádióadásban. Kodály Zoltán és Kőszeg város találkozása 1937-ben. in: Kőszegi Lapok 2017/1. sz. Kőszeg.

Simon, Zsófia (2017) Kőszeg és a reformáció. in: Kőszegi Lapok 2017/2. sz. Kőszeg.

 

Az intézmény szakmai közreműködésével megjelent kiadványok:

Söptei, Imre (2016) 150 éves Kőszeg város fúvószenekara. Kőszeg, Lektorálta: Révész József

 

Előadások, előadások szakmai konferenciákon:

Révész József: Chernel Kálmán a helytörténész. Kőszeg, Chernel K. Városi Könyvtár, 2016. 04. 20.

Révész József: Velem története. Gesztenyevirágzás hete, Velem 2016. 06. 23.

Révész József: Egy (kis)városi identitás. Országos Múzeumigazgatói Konferencia, Visegrád, 2017. 03. 8–9.

Révész József: Restaurátor kompetenciák. RE-STart – Restaurátor oktatás kompetenciák, Országos Restaurátor Konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2017. 04. 11.

Simon Zsófia: Tana település rövid története. Tanakajd, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 2017. 08. 18

 

3.) Kiállítások

 • Időszaki kiállítások:

Kiállítás címe                                                                                               

– „Ész és szív együtt vezessen”………………….. Várkiállítás……. (2015. 09. 19.-2016. 02. 29.)

– 150 éves Kőszeg város fúvószenekara………. Várkiállítás……. (2016. 05. 30.-2016. 09. 30.)

– Hely, ahol (IASK rendezés)……………………… Várkiállítás……. (2016. 09. 30.-2016. 12. 20.)

– Kőszeg és a zene………………………………….. Várkiállítás……. (2017. 02. 14.-2017. 04. 30.)

– A reformáció és Kőszeg…………………………. Várkiállítás……. (2017. 07. 06.-2017. 09. 30.)

 

 

 

 

 1. Látogatottság:

A Kőszegi Városi Múzeum (Tábornokház) és az Arany Egyszarvú Patika rendes nyitva tartása kedd–vasárnap 9–17 óra. A belépőjegyek árai nem változtak 2013. január 1-je óta (teljes árú 600- Ft, kedvezményes 300- Ft)

A Kőszegi Városi Múzeum a fűtés hiánya miatt október 1. és május 1. között korlátozottan, illetve nem látogatható teljes nyitva tartási időben. A látogatók a folyamatosan nyitva tartó Arany Egyszarvú Patikában váltott belépőjeggyel látogathatták a kiállítást.

 

 

Látogatottság 2015                         Városi Múzeum     Arany Egyszarvú        Várkiállítás         Összesen

–látogatószám (fő)…………………. 3.276…………………. 5.435……………. 26.476…………. 35.187

Látogatottság 2016

–látogatószám………………………. 6.345…………………. 6.934……………. 31.772…………. 45.051

Látogatottság 2017.08.31.

–látogatószám………………………. 3.718…………………. 3.905……………. 23.919…………. 31.542

 

 

Jegybevétel 2015                            Városi Múzeum     Arany Egyszarvú        Várkiállítás         Összesen

– Bevétel …………………………. 920.855 Ft…………. 1.501.885 Ft…………. 0 Ft………. 2.422.740 Ft

Jegybevétel 2016

– Bevétel…………………………. 1.084.900 Ft……….. 1.588.850 Ft…………. 0 Ft……….. 2.673.750 Ft

Jegybevétel 2017.08.31.

– Bevétel…………………………. 1.066.600 Ft……….. 1.075.530 Ft…………. 0 Ft……….. 2.142.130 Ft

 

Fizetett tárlatvezetések száma:

Év                                                                        2015                         2016                 2017. 08. 31.-ig

résztvevők száma/alkalom               1115 fő/39 alk.      892 fő/32 alk.          849 fő/29 alk.

 

 

 

 

VI. Pályázati tevékenység

 1. Áthúzódó pályázati projektek

 

Hazai pályázatok megnevezése                       Pályázott összeg (Ft)                  Elnyert összeg (Ft)

– ALFA……………………………………………………… 74 MFt…………………………. 53 MFt

 

ÚMFT pályázatok megnevezése                      Pályázott összeg (Ft)                  Elnyert összeg (Ft)

– TIOP 1.2.2-09/1-2010 számú
„Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális
oktatópontok létrehozása a kőszegi
Arany Egyszarvú Patikában”……………………….. 30 MFt………………………………….. 29.8 MFt

 

 

 1. Benyújtott pályázatok a vonatkozó időszakban

Pályázat megnevezése                                       Pályázat célja                                      Elnyert támogatás

– NKA 2015……………………………………… Ész és szív együtt vezessen (id. kiáll.).           0,8 MFt

– NKA 2015……………………………………… Múzeumok Éjszakája rendezvényei               0,1 MFt

– NKA 2016……………………………………… Műtárgyvédelmi eszközbeszerzés                  0,6 MFt

– EMMI 2016…………………………………… Múzeumi informatikai fejlesztés                    1 MFt

– EMMI 2016…………………………………… Járásszékhelyi múzeum szakmai tám.           1,8 MFt

– EMMI 2016…………………………………… Kubinyi Program                                                    2 MFt

– EMMI 2017…………………………………… Kubinyi Porgram II. ütem                                   2 MFt

Elnyert szakmai támogatás összesen:                                                                                           7,8 MFt