Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről

Az álláskeresők számának alakulása

A szervezet munkájában évek óta meghatározó szerepet tölt be a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedését segítő uniós programok hatékony működtetése. Emellett továbbra is jelentős ráfordítást igényelt és komoly kihívást jelentett a munkanélküliség kezelésében a közfoglalkoztatási programok eredményes megvalósítása. Ezzel egyidejűleg az elsődleges munkaerő-piacon a korábbiaknál is jelentősebb munkaerő iránti kereslet tapasztalható, amely a vállalati kapcsolattartás elmélyítését és további szélesítését teszi szükségessé. 2106. évhez hasonlóan 2017 első hónapjaiban – döntően a szezonális hatások, valamint a február végével véget érő közfoglalkoztatási programok miatt – növekedett erőteljesen (átmenetileg) a regisztrált álláskeresők száma. Csökkenést – az előző évekhez hasonlóan – áprilistól mutatnak az adatok, mivel a közfoglalkoztatási programok döntő része az idén is akkor indult. A mérséklődés mértéke azonban nem érte el a tavalyi szintet, amelyben szerepe volt a közfoglalkoztatási programok 2017. évi működtetésének is. 2016 első kilenc hónapjában tovább javult a térség munkaerő-piaci helyzete az egy évvel korábbihoz képest, melyben jelentős szerepet játszottak a közfoglalkoztatási programok. Január- szeptember között havonta átlagosan 439-en regisztráltatták magukat álláskeresőként, 1,3%-kal kevesebben, mint 2016. év hasonló időszakában.

 

Az álláskeresők arányának (álláskeresési ráta) alakulása a járásokban

A megyén belül továbbra is jellemző a munkaerő-piaci különbség az egyes térségek között, de a körzetek közötti differencia az elmúlt években jelentősen mérséklődött, mivel – döntően a közfoglalkoztatás átlagosnál nagyobb volumene következtében – a legmagasabb munkanélküliségi rátájú térségekben csökkent erőteljesebben az álláskeresők száma.

A Vasvári járás kivételével minden térségben 4% körül vagy az alatt alakult az álláskeresési ráta érteke 2017 szeptemberében. Továbbra is Vasvár vonzáskörzetében a legmagasabb az álláskeresők aránya (6,2%), ahol a megyei átlagnak majdnem kétszerese a mutató értéke. Celldömölk térségében a 0,2%-pontos emelkedés eredményeként 4,2%-ra nőtt a ráta, amely magasabb a megyei átlagnál. A megyei átlagnál (3,4%) magasabb munkanélküliséget még Szentgotthárd (4,1%) körzetében mutattak az adatok a vizsgált időszakban. A megyében Sárvár (3,0%), Szombathely (3,0%), Kőszeg (3,3%) és Körmend (3,3%) vonzáskörzetében alakult legkedvezőbben a munkaerő-piaci helyzet 2017 szeptemberében.

 

A pályakezdő fiatalok helyzete

A regisztrált pályakezdő álláskeresők számának alakulását évek óta a szezonalitás jellemzi. Az év első felében általában csökkenés tapasztalható, majd a tanév befejeződését követően, a nyári hónapokban általában megemelkedik a frissen végzett fiatal álláskeresők száma. 2015-től ez a tendencia némileg módosult. A pályakezdő álláskeresők számát is befolyásolta a közfoglalkoztatási programok indulása illetve befejeződése, mivel ezekben a programokban is vesznek részt fiatalok. 2017 év elején csökkent a fiatal álláskeresők száma, emelkedés márciusban volt tapasztalható, amikor a közfoglalkoztatási programok zöme befejeződött és a pályakezdők visszakerültek álláskeresőként a nyilvántartási rendszerünkbe. 2015 februárjában meghirdetésre került az Ifjúsági Garancia Rendszer központi program, melynek célja a 25 év alatti fiatalok, a munka, illetve tanulás világába történő be-, vagy visszajutásának elősegítése. A program működtetése kedvezően befolyásolta a fiatal álláskeresők számát és arányát. 2015-ben 20%-kal, 2016-ban 31,1%-kal, 2017. I-III. negyedévben 25%-kal fogyott a pályakezdő álláskeresők száma az előző év azonos időszakához képest, amelyben szerepe volt az EU-s projektnek is, ugyanakkor összességében is élénk volt a munkaerő-iránti kereslet, amely a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeit kedvezően befolyásolta.

A folyamatos csökkenésben szerepe volt a közfoglalkoztatásnak is, mivel a pályakezdők közül is – saját kérésre – kerültek ebbe a foglalkoztatási programba, de számuk és arányuk folyamatosan csökken. 2015-ben  a pályakezdő álláskeresőknek 16,3%-a, 2016-ban 8,5%-a, 2017. január-szeptember közötti időszakban pedig 5,3%-a került ki a nyilvántartási rendszerből az állami foglalkoztatási programba történő belépés miatt.

A pályakezdők döntő többsége (44,7%) szakközépiskolai végzettséggel keresett munkát 2017. első kilenc hónapjában, 28,4% legfeljebb 8. általánossal, 13,1% szakmunkás, szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezett, 10,2% gimnáziumban tanult korábban, a diplomások aránya nem érte el a 4%-ot.

A gazdasági folyamatok kedvező hatása, valamint a foglalkoztatáspolitikai intézkedések együttes hatásának az eredményeként 2015. január és 2017. szeptember között tendenciáját tekintve folyamatosan csökkent a regisztrált pályakezdő álláskeresőknek a száma.

 

A tartósan munkanélküliek számának alakulása

A tartósan (legalább 1 éve megszakítás nélkül) nyilvántartott álláskeresők jelentős részének elsősorban a közfoglalkoztatási programok nyújtanak elhelyezkedési lehetőséget.  2016-ban hasonló számban alakult a számuk, mint az előző évben. 2017. I-III. negyedévben 5%-kal nőtt a számuk az előző év azonos időszakához képest, ami jól mutatja, hogy e réteg munkavállalása számtalan akadályba ütközik és nem csak az elsődleges munkaerő-piacról szorulnak ki, hanem a támogatott munkahelyeken történő alkalmazásuk is számtalan akadályba ütközhet. A tartós munkanélkülieknek 42,4%-a legfeljebb 8 általános iskolát végzett, további 54% középiskolában szerzett bizonyítványt. A diplomások aránya 4% körül mozgott. A legalább 1 éve álláskeresők között a fiatalok aránya alacsony (1,7%), ezzel szemben az idősebb korosztály (50 évnél idősebbek) hányada meghaladta a 63%-ot.

A közfoglalkoztatási programok elindulása előtt elsősorban a magas munkanélküliségi rátájú térségeket jellemezte a tartós munkanélküliség. Az elmúlt időszakban meghozott intézkedések azonban megváltoztatták a korábbi évek jellemző tendenciáját. A közfoglalkoztatási programokba olyan álláskeresőket igyekeztek bevonni jelentős számban, akik már hosszabb ideje nem találtak munkát. Ezáltal jelentősen módosult a korábbiakhoz képest a tartósan álláskeresők száma és aránya. A tartós arány azokban a térségekben a legalacsonyabb, ahol a közfoglalkoztatás erősen jelen van a munkanélküliség kezelésében.

 

A regisztrált álláskeresők ellátás szerinti összetételének változása

A regisztrált álláskeresők számának csökkenése mellett némileg változott az ellátás szerinti összetételük. 2015. évhez képest jelentősen csökkent azok száma és aránya, akik semmilyen ellátásban nem részesülnek. A számottevő mérséklődés mellett a regisztrált álláskeresőknek nagyobb hányadát továbbra is ők teszik ki. Az álláskeresési segélyben/járadékban részesülők száma az elmúlt években mérsékelten fogyott. 2016. évben megfordult ez a tendencia és arányuk is megközelítette a 40%-ot. A foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma alig változott, arányuk a vizsgált időszak alatt 20% körül alakult.

 

A munkaerő-piaci kereslet alakulása és jellemzői

A munkanélküliség nagyságának alakulása mellett fontos munkaerő-piaci mutató a munkaerő iránti kereslet, amely a munkáltatók bejelentett üres állásaiban realizálódik. A bejelentett álláshelyek száma jellemzően hónapról hónapra változik, markánsan befolyásolják a szezonális hatások, a támogatott foglalkoztatásra rendelkezésre álló pénzügyi források volumene, valamint a gazdaságban zajló folyamatok.

2011-ben bevezetésre került a közfoglalkozatási rendszer. Az intézkedések eredményeként jelentősen bővült a támogatással történő elhelyezkedési lehetőségek száma, különösen a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű álláskeresők számára. A támogatott állások zömében az önkormányzatok valamint az országos közfoglalkoztatók (Vízügy, Erdészet, stb.) által szervezett közfoglalkoztatás keretében biztosítottak munkalehetőségek.

2016-ban 1042 munkaerőigényt jelentettek be a munkáltatók a Kőszegi irodában, amely az előző évinél 12,8%-kal több volt. A közfoglalkoztatási programok létszámigénye jelentősen csökkent, ugyanakkor az elsődleges munkaerő-piacon tevékenykedő vállalkozások több munkaerőt igényeltek.

2017 év első kilenc hónapjában az irodába bejelentett álláshelyek alapján 19,3%-kal csökkentek az elhelyezkedési lehetőségek az előző év azonos időszakához képest. Mind a támogatott, mind a nem támogatott álláshelyek száma csökkent. A támogatással kínált álláshelyek számának csökkenése nagyobb mértékű volt, 25,1%. (Nem támogatott álláshelyek 16,3%-kal mérséklődtek).

 

A bejelentett munkaerő-igények számának és megoszlásának alakulása

A munkáltatók a január-szeptemberi időszakban 510 nem támogatott álláshelyet jelentettek be, amelynek több, mint a negyedét a munkaerő-kölcsönző cégek kínálták. A munkalehetőségek további 25%-át a feldolgozóipar, közel 18%-át a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, mintegy 7%-át az egyéb szolgáltatások területéről, további 6%-át az építőipar, 5%-át a kereskedelem, gépjárműjavítás ágból jelezték a munkáltatók.

A térség gazdaságának a fejlődése folyamatos, ugyanakkor a munkáltatók nem minden esetben jelzik munkaerő igényüket, mert tudják, hogy a regiszterben található álláskeresők közül az üres állás betöltésére csekély mértékben van esély. Komoly munkaerő-hiány mutatkozik szinte a gazdaság egész területén.

A közfoglalkoztatás markáns jelenléte ellenére, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bejelentett betöltetlen álláshely-struktúrában a nem támogatott munkahelyek dominanciája érvényesült.

A közfoglalkoztatás keretében – az előző évekhez hasonlóan – döntően az alacsony iskolai végzettségű munkaerő számára kínáltak munkát a foglalkoztatók.

A támogatott álláshelyek számának az alakulásában szerepe volt a július-augusztus hónapokban a diákok számára meghirdetett „Nyári diákmunka” munkaerő-piaci programnak, amelynek keretében az önkormányzatok illetve azok intézményei a diákok részére kínáltak munkalehetőséget. A program keretében a tavalyinál 5%-kal kevesebb, összesen 55 nappali tagozatos tanuló számára nyílt lehetőség a munkavállalásra.

A 2017. január-szeptember közötti időszakban az álláskeresők 2/3-a el tudott helyezkedni, nagyobb részben az elsődleges munkaerő-piacon, 15% számára a közfoglalkoztatási programok biztosítottak munkalehetőséget.

 

Európai Uniós források

Jelenleg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a GINOP szolgál forrásul támogatásaink nagy részének. Ebben a költségvetési időszakban külön alfejezetből támogatjuk a 25 év alattiakat, ez a GINOP 5.2.1., külön fejezet szól a 25 év felettiekről, ez a GINOP 5.1.1. munkaerő-piaci program.

A GINOP 6.1.1. munkaerő-piaci program biztosítja a közfoglalkoztatásban dolgozók képzését.

A GINOP 5.2.4. munkaerő-piaci programmal működtetik a Gyakornoki Programot a Szakképzési Centrumok. Ebben a most végzett, középfokú végzettségű pályakezdők vehetnek részt. Ennek keretében bérköltségre és egyéb beruházási költségre pályázhatnak a munkáltatók. A Kormányhivatal szerepe annyi, hogy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai bevonják a fiatalt az Ifjúsági Garancia Rendszerbe, majd irányító lappal küldik a Szakképzési Centrumhoz, a gyakornoki foglalkoztatásukat nyomon követik. Kőszegen eddig 11 fővel kötöttünk megállapodást.

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program – TOP megyei és helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések elnevezésű munkaerő-piaci programok közül a járásunkat érintő 5.1.2 Észak Vasi paktum projekt július 1-től működik. Az Irányító Csoport elnöke Básthy Béla. Kőszegen kívül ide tartozik még a sárvári és celldömölki járás is.

A vizsgált időszakban az alábbi támogatásokban részesültek száma és annak költsége a következő volt:

GINOP 5.1.1 program
Támogatási eszköz Létszám fő Támogatási összeg eFt
Képzési támogatás 13              8 345
Vállalkozóvá válási támogatás 37            25 769
Lakhatási támogatás 7              3 289
Bérköltség támogatás 32            30 990
Összesen: 89 68 393

 

GINOP 5.2.1. program
Támogatási eszköz Létszám fő Támogatási összeg eFt
Képzési támogatás 6              7 079
Vállalkozóvá válási támogatás 9              5 901
Lakhatási támogatás 0  
Bérköltség támogatás 8             21 038
Összesen: 23 34 018

 

GINOP 6.1.1. program
Támogatási eszköz Létszám fő Támogatási összeg eFt
Közfoglalkoztatottak képzési támogatás 32            5 339   

 

TOP 5.1.2 program
Támogatási eszköz Létszám fő Támogatási összeg eFt
Bérköltség támogatás 3            1 568

 

Az adatok alapján elmondható, hogy mindegyik program esetében az előző év hasonló időszakához képest nőtt a támogatások száma és vele a ráfordított összeg. A 25 év alattiak esetében 64%-kal, míg az ennél idősebbek esetében 62%-kal kaptak többen támogatást.

Hazai források

2013-óta sikeresen működik nyaranta a „Nyári diákmunka” program július és augusztus hónapban. Erre központi forrást biztosítanak, létszám kikötéssel. 51 főt vártak el tőlünk, evvel szemben 55 diák jutott rövidebb, hosszabb ideig munkához önkormányzatoknál, intézményeknél.

NFA Központi kerete
Támogatási eszköz Létszám fő Támogatási összeg eFt
Nyári diákmunka 55        5 584   
NFA Decentralizált kerete
Támogatási eszköz Létszám fő Támogatási összeg eFt
Vállalkozóvá válási támogatás 2 118

 

A NFA decentralizált kerete évek óta igen kevés, ezért csak olyan esetben kerülnek felhasználásra, amikor a GINOP programok célcsoportjaiba nem fér be a kérelmező.

Közfoglalkoztatás

2017 március elején elindultak az országos közfoglalkoztatási programok. A munkáltatók hasonlóan, mind az előző években, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szombathelyi Erdészeti Zrt. Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, Vas Megyei Rendőrkapitányság, Magyar Nemzeti és Művelődési Intézet, összesen 42 főt sikerült elhelyeznünk 2018.02.28-ig. Ez a létszám 30 fővel kevesebb, mint az előző évben.

A helyi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás decentralizált keretét márciusban kaptuk meg, ezért április 1-től indítani tudtuk az önkormányzatok, azok intézményei valamint civil szervezetek támogatását. A járási városok önkormányzatait 2017.02.28-ig, a többieket 2017.11.30-ig tudtuk támogatni a 2018. évi szűkös keret miatt. A rendelkezésünkre bocsátott keret 71,5 millió+14,3 millió Forint volt 2017 illetve 2018 évre, 67 fő bevonásának előírásával.

2017-ben forrást is kevesebbet kaptunk, mint tavaly, ehhez kisebb elvárt létszámot kapcsolódott. A csökkenő nyilvántartotti létszám és munkáltató igény miatt ez nem okozott gondot a járásban.

 

START munka program decentralizált keret
Támogatási eszköz Létszám fő Támogatási összeg eFt
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 71 497+14 280

 

Ebben az évben is lehetőségünk volt a közfoglalkoztatottak bérköltségén túl közvetlen költségek támogatására is. Ennek mértéke maximum a bérköltség 15%-a volt. Ezt az összeget munkaruha és egyéni védőeszköz; kis értékű tárgyi eszközre, ami a munkavégzést könnyíti; munkába járással kapcsolatos útiköltség térítés munkáltatót terhelő részére lehetett fordítani.

Elhelyezkedési juttatás támogatást (EHT) kérhet a közfoglalkoztatott, aki a közfoglalkoztatásból elsődleges munkaerő-piacon helyezkedik el. 22.800 Ft-ot kap annyi ideig, ameddig a közfoglalkoztatása tartott volna. Mivel több feltétel egyidejű fennállása esetén igényelhető ez a támogatás, ezért 2017-ben mindössze 2 főnek tudtuk megállapítani a támogatást 454.117 Ft összegben.

2015 ősze óta GINOP 6.1.1 program keretében folyik a közfoglalkoztatásban dolgozók képzése. Egyre nehezebb feladat az elvárásnak megfelelően bevonni az embereket képzésekbe. Egyik oldalról a közfoglalkoztatók nehezményezik, hogy a nehezen megtalált, bevált emberük 1-2 hónapra kiesik a munkából. Másrészt a közfoglalkoztatott nem akar tanulni, utazni, vizsgázni. Sok esetben olyan emberekről van szó, akik nem is lennének minderre képesek. A legnehezebb a toborzásban az, hogy a pályázati felhívásban előírták, hogy csak 8 osztállyal vagy annál kevesebb osztállyal rendelkezők kerülhetnek be a tanfolyamokra. Amennyiben iskolarendszerben van egy szakképesítése az egyénnek, már nem megfelelő a célcsoporti besorolásnak. Mindezen nehézségek ellenére ebben az évben 32 főt sikerült képzésbe vonnunk.

A legfeljebb 8 osztállyal rendelkező álláskeresők folyamatos monitorozása érdekében minden új bejelentkező érintett személyt nyilatkoztatunk, hogy kíván-e képzést? Amennyiben nem vagy tanácstalan, munkatanácsadóhoz irányítjuk őket.

A Járási Hivatal foglalkoztatási ügyekkel kapcsolatos egyéb tevékenységei

2012 óta szervezetünk foglalkozik a szabálysértési eljárás során kiszabott pénzbírság megváltásával kapcsolatos munka kijelölésével. 2017-ben eddig 6 új ügyet kezeltünk. Ez harmad annyi, mint a tavaly ugyan ebben az időszakban.

2015 áprilisától kihelyezett hatósági ügyintézést folytatunk a Csepregi Polgármesteri Hivatal épületében. 2017 október hónap végéig a Képviseleten 516 ügyfél kezdeményezett hatósági ügyintézést. Ez 100 fővel több, mint az egy évvel korábbi hasonló időszak alatt. Ügytípusok alapján jellemzően a térségben lakó álláskeresők rendszeres jelentkezésre, nyilvántartásba vételre, valamint a hiánypótlások teljesítésére veszik igénybe a kihelyezett ügyfélfogadás lehetőségét.

 

 

A Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának tájékoztatója nyomán.