Új városgondokot keresünk

2005 óta nem volt nyilvános pályázat a városgondoki állásra, azt mindig kinevezéssel oldotta meg a városvezetés. Ezért lehet az, hogy Kovács István városgondnok teljesítménykényszer nélkül kénytelen végezni áldozatos, kőkemény blablabla munkáját. Ja, nem.

Köztudott, hogy én a nyílt pályázat és az elszámoltathatóság híve vagyok, az ilyen kinevezzük, mert eddig is ő volt meg hát jobb úgyse lesz meg már csak pár év van a nyugdíjig…. na ez nálam a mutyi kategóriába sorolandó. Mondjuk még ezzel is együtt tudnék élni, ha legalább egy tiszta, rendezett, virágos város lenne Kőszeg. De nem az. 

Gondolom a sok kritika elérte azt a szintet amikor is nehezen lett volna vállalható egy újabb kinevezés. Éppen ezért Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére.

Egy biztos: Ha újra pályázik Kovács István jelenlegi városgondok én biztosan nem fogom támogatni.

/Csak jelzem, azzal sem értek egyet, hogy az utolsó tanácselnök még mindig kap városi pénzt…./

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezetői tisztségének betöltésére

 

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetői tisztségének betöltésére. A Kft. Kőszeg Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában áll.

 

A Kft. főbb tevékenységi körei, feladatai:

A Kft. ellátja Kőszeg város településüzemeltetési és kommunális szolgáltatási feladatait a temetőüzemeltetési és kegyeleti, a parkolási közszolgáltatási, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló, a városüzemeltetési és közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint (szerződések a pályázathoz csatolva), valamint alvállalkozóként ellátja a hulladékgazdálkodási feladatokat.

Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

 

Az ügyvezető feladata:

Az ügyvezető a társaság törvényes képviselője. A társaság képviselete mellett ellátja a társasághoz tartozó munkaszervezet vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a társaság tényleges gazdasági tevékenységét, gondoskodik a társaság munkaügyi és könyvviteli feladatainak ellátásáról. Feladata a tagjegyzék vezetés, cégbírósági bejelentés, nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettség.

Főbb feladatai:

 • köteles elkészíteni, elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását,
 • gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítéséről, nyilvántartásáról és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,
 • köteles a Cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékben bejegyzett jogok, tények, adatok változását,
 • gondoskodik a közhasznúsági jelentés elkészítéséről,
 • mindazon feladatokat ellátja, melyek teljesítését jogszabály, alapítói határozat, illetve az alapító okirat számára feladatként határoz meg,
 • intézkedik a jogszabályok által előírt kötelezettségek jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal történő teljesítéséről,
 • gondoskodik a közzétett adatok folyamatos hozzáférhetőségének biztosításáról,
 • köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni,
 • egyéb feladatait és jogkörét az alapító jogosult meghatározni, amelyet köteles végrehajtani.

 

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Polgári Törvénykönyv, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

 

A kinevezési jogkör gyakorlója:                    Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója:          Kőszeg Város Polgármestere

 

A kinevezés időtartama:                                2018. január 1. napjától 5 év határozott idő

 

A munkavégzés helye:                                    Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú műszaki, gazdasági vagy pénzügyi végzettség

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • műszaki, pénzügyi vagy gazdasági vezetői munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések,
 • nyilatkozat munkabérigényről,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. melléklet)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a Képviselő-testületi ülés keretében hozzájárul nyílt ülés tartásához (2. melléklet)
 • nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik Könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§ szerinti összeférhetetlenségről (3. melléklet)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz (4. melléklet)
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul (5. melléklet)
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi esetek fenn nem állásáról (6. melléklet)

 

A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk:

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Huber László Kőszeg város polgármesterének címezve, postai úton, (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) vagy személyesen a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) Titkárságán lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntést Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő novemberi ülésen, Kőszeg város polgármesterének javaslata alapján, minősített többséggel hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Kőszeg Város és környéke polgárainak ingyenes havilapjában, a Kőszeg és Vidéke októberi számában
 • egyszeri alkalommal a Vas Népe napilapban
 • Kőszeg Város honlapján www.koszeg.hu